Poststempels van Velsen deel 3

Poststempels Velsen deel 3

Dit is het vervolg van Poststempels van Velsen deel 2


VELSEN (NH)
Bij de aanleg van het Noordzeekanaal tussen 1865 en 1876 werd het oorspronkelijk Romeinse dorp Velsen in tweeën gesplitst, namelijk in Wijkeroog (ten noorden van het kanaal) en Velsen (ten zuiden). Bron Wikipedia.>


Entrepot Velzen

Ten behoeve van de postritten tussen enkele grote steden werden in 1756 entrepots ingericht. Tussen Haarlem en (Den) Helder werd een entrepot opgericht te Spaarndam, Santpoort, Velzen, Beverwijk, Egmond aan den Hoef, Bergen, Sint Maartensbrug en Schagen. Het hulppostkantoor Velsen werd opgericht op 1 mei 1851 en behoorde tot het ressort van het postkantoor van Beverwijk.


VELSEN
KNHK 3024 Egyptische letter
01-05-1851

Afbeelding 2079


VELSEN
KNHK 3025 Groteske letter
05-08-1872


Bijzondere stempels van hulpkantoren

halve cirkel-stempel met groteske letters, gebruikt in Velsen.

Verschillende hulpkantoren, nabij de spoorwegen gelegen, ontvingen bijzondere stempels met de namen van POSTKANTOREN, ter eenvoudiger berekening van het te betalen port van ongefrankeerde brieven. Naamstempel der hulpkantoren op de achterzijden der brieven.

“DE AMSTERDAMSCHE KANAAL MAATSCAPPIJ” die het Noordzeekanaal deed graven, had van Amsterdam tot aan IJmuiden een eigen telegraaflijn met 5 telegraafkantoren, die in 1876 opengesteld werden voor het publiek. Alleen het kantoor van Velsen werd in 1883 overgenomen door de Rijkstelegraaf. Dit telegraafkantoor verzond ook over de post waterstandberichten aan de maatschappij te Amsterdam, via de spoorlijn Haarl:-Helder

Telegraafstempel Velsen feb. – aug. 1873 groen.

Picture 4 Picture 3

Gebruikt tussen 1863-1882, in welke periode de maatschappij heeft bestaan. Afkommstig uit het gemeente archief van Velsen in het Noord-Hollands archief te Haarlem. Het telegraafkantoor te Velsen werd op 1 januari 1883 overgenomen door het Staatsbedrijf der P.T.T. van de Amsterdamsche Kan Maatschappij.


VELSEN Kleinrondstempel
KRHK 0967
06-01-1880

Afbeelding 2081

22-10-1885 Met groene stempelinkt.


VELSEN van 06-01-1880 tot 01-11-1885

Op 6 januari 1880 werd een kleinrond dagtekeningstempel verstrekt. In het stempelboek van De Munt is een afdruk opgenomen met de datum 8 april 1879. Een nieuw kleinrondstempel werd toegezonden op 28 februari 1883. Het hulppostkantoor VELSEN werd bevorderd tot postkantoor met ingang van 1 november 1885 (zie aldaar)


VELSEN
KRPK 0248
01-11-1885

Het hulppostkantoor VELSEN heeft in januari 1880 een kleinrond dagtekeningstempel ontvangen met de tenaamstelling VELSEN (zie aldaar). Een tweede stempel werd naar het hulppostkantoor gezonden in februari 1883. Op 1 november 1885 werd het hulppostkantoor bevorderd tot postkantoor. Het kleinrond dagtekeningstempel dat het kantoor in februari 1883 had ontvangen, bleef in gebruik. Wel werden de 18-uur karakters toegezonden. Op 1 januari 1885 was de benaming van het postkantoor gewijzigd in VELZEN (zie aldaar).


VELZEN of VELSEN
Nr. 243 PSPK 0213
01-11-1885

Hulppostkantoor Velsen. Op 1 november 1885 werd het hulppostkantoor bevorderd tot postkantoor. Het nummerstempel 243 werd op dezelfde datum verstrekt. Vanaf 1 januari 1885 gold de nieuwe naam Velzen.

Afbeelding 2107

Kleinrondstempel VELSENmet uur karakters voor een postkantoor en puntstempel nr.243; zeer zeldzaam op brief. Dit stempel kwam van het hulppostkantoor maar kreeg wel uurkarakters voor een postkantoor wat naast het nummerstempel gebruikt werd. Tot nu toe zijn er 2 exemplaren bekend met dit nummerstempel op brief.

Afbeelding 2108

Het kleinrondstempel VELZEN met een gebroken Z en uurkarakters voor een postkantoor en een nummerstempel 243 verzonden van Velsen op 9 juli 1887 naar Londen. Daar moest 12 1/2 cent voor betaald worden, dat is het juiste tarief. Zeldzame brief, ook van deze zijn maar 2 exemplaren bekend op brief met dit nummerstempel.

VELZEN Afgeschreven
AFPK 0294
01-11-1885

Picture 1100 Picture 1099

Het stempel AFGESCHREVEN werd verstrekt op 1 november 1885, samen met het nummerstempel 243, de stempels Aangeteekend, REBUT en ONTOEREIKEND. Het dagtekeningstempel was al eerder verstrekt aan het hulpkantoor op 28 februari 1883. Het hulppostkantoor Velzen (opgericht op 1 mei 1851) werd bevorderd tot postkantoor op 1 november 1885. Met ingang van 1 november 1885 is het hulppostkantoor te Velsen opgeheven en vervangen door een post- en telegraafkantoor.

Post- en telegraafkantoor Velsen

Op 1 november 1885 is te Velsen een post- en telegraafkantoor gevestigd door vereniging van het postkantoor en het telegraafkantoor ter plaatse.


VELZEN
KRPK 0249
28-02-1887

Afbeelding 1056Gebroken Z, 26 Feb 88 Afbeelding 21118 Apr 89 Afbeelding 210928 Mrt 87

Op 1 januari 1883 was de benaming van het postkantoor VELSEN gewijzigd in VELZEN. Zonder karakters werd een stempel toegezonden op 28 februari 1887. In 1888 werd de benaming VELZEN weer gewijzigd in VELSEN (zie aldaar).

VELSEN

Afbeelding 41

In 1888 werd de benaming VELZEN weer gewijzigd in VELSEN. Een nieuw stempel werd zonder karakters toegezonden op 1 november 1890. Het grootrondstempel werd op 20 december 1895 in gebruik genomen.

Kleinrondstempeldoos met uurskarakters voor postkantoren.

Afbeelding 2071

De stempeldoos hier boven met kleinrondstempel Haarlem 1 voor het jaar 1901 met rechts 3 maal 6 uurkarakters voor het hulppostkantoor. Foto Museum voor Communicatie Den Haag.

Van 1879-1885 was het stempel van hulppostkantoor Velsen kleinrond. Nadat Velsen per 01-11-1885 postkantoor werd gebruikte men dezelfde stempels. Het verschil zit in de uurkarakters. Bij Iedere stempel werd ook een setje blokjes geleverd (zie Foto) die in de stempel geplaatst moesten worden. Deze blokjes hadden steeds een andere uur aanwijzing plus nog een stukje boog van de Binnencirkel. Hulppostkantoren kregen 5 karakters (zie de vierkantjes), postkantoren kregen 18 uur- karakters. Namelijk;

12-6V, 6-7V, 7-8V, 8-9V, 9-10V, 10-11V, 11-12V, 12-1N, 1-2N, 2-3N, 3-4N, 4-5N, 5-6N, 6-7N, 7-8N, 8-9N, 9-10N, 10-12N.


VELSEN grootrondstempel
Tot het ressort van het postkantoor Velsen behoorden de hulpkantoren van Heide, Santpoort (Dorp),

Santpoort (Station) en Velseroord.

GRPK 0280
20-12-1895

Op 20 december 1895 werd een grootrondstempel met karakters toegezonden. Een nieuw stempel werd verstrekt op 18 december 1902, eveneens met karakters. Het postkantoor Velsen ontving twee grootrondstempels. Het langebalkstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 2 september 1907.


VELSEN # 1 Typenradarstempel langebalk (12-uurs karakters)
LBPK 1760 Vervaardigd door De Munt in augustus 1907.

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 2 september 1907 en terugontvangen op 25 februari 1936. Gebruiksperiode van 3 september 1907 tot februari 1936.


VELSEN # 2 (12-uurs karakters)
LBPK 1761 Vervaardigd door De Munt in september 1909.

Het stempel, met Arabische maandcijfers, was besteld als hamerstempel maar werd afgeleverd als handstempel. Het stempel werd toegezonden op 4 oktober 1909 en terugontvangen op 20 oktober 1948. Gebruiksperiode van 5 oktober 1909 tot en met 11 mei 1937.


VELSEN # 3 (12- > 24-uurs karakters)
LBPK 1762
Opgeleverd door De Munt op 23 juli 1910. Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 9 augustus 1910 en vernietigd op 4 maart 1974.

a. Eerste gebruiksperiode van 10 augustus 1910 tot .. 1939 (12-uurs karakters)

Afbeelding 24

b. Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 31 december 1942 (24-uurs karakters).

c. Derde gebruiksperiode van .. tot en met 31 oktober 1973 (24-uurs karakters).

Telegraafkantoor Velsen Hulppostkantoor Velsen-Noord (1) Mededeelingen No 10888S van 13 oktober 1926: Met ingang van 1 November 1926 wordt de naam van het hulppostkantoor Velseroord resp. Wijkeroog gewijzigd in IJmuiden-Oost resp. Velsen-Noord


Post- en telegraafkantoor Velsen

Op 1 november 1885 is te Velsen een post- en telegraafkantoor gevestigd door vereniging van het postkantoor en het telegraafkantoor ter plaatse


VELSEN
KNPK 0447
01-11-1890

Op 15 juli 1925 is het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Velsen vervangen door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor.

Afbeelding 2048


Hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor Velsen
Mededeelingen No 6757 van 1 juli 1925: Met ingang van 16 Juli 1925 wordt het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Velsen vervangen door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor en wordt te Wijkeroog een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor gevestigd. Evengenoemde hulpkantoren, alsmede het hulppostkantoor Velseroord zullen met ingang van vorenvermelden datum voor den postdienst onder het post- en telegraafkantoor te IJmuiden ressorteeren.


VELSEN / IJMUIDEN 1926
RNHK 1365
23-04-1929

Mededeelingen No II van 13 januari 1943: De navolgende postinrichtingen zijn sedert 1 Januari 1943 gesloten: Het hulppostkantoor te Velsen, de postagentschappen Driehuis gem. Velsen, IJmuiden-Kanaalstraat, IJmuiden-Kennemerlaan. Genoemde sluitingen houden verband met de evacuatie der zeeplaatsen

Afbeelding 90

Telegraafkantoor Velsen


VELSEN bestellerstempels
Het postkantoor Velsen ontving bestellerstempels in model type III (rechthoekig). De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt: Nummers .1 tot en met .5 op 22 juni 1899. Nummer .6 is niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek. De stempels werden buiten gebruik gesteld op 16 juli 1925.

22-06-1899 Nummers .1 tot en met .5.
De bestellerstempels met de volgnummers .1 tot en met .5 werden verstrekt op 22 juni 1899. Tevens werden de letterkarakters A tot en met E toegezonden voor vijf postbestellingen per dag.

12-12-1903 Nummer .4.
Op 12 december 1903 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .4 toegezonden ter vervanging van het stempel verstrekt op 22 juni 1899. Tevens werden de letterkarakters A, B en C toegezonden voor drie postbestellingen per dag

19??
Nummer .6.
Een afdruk van bestellerstempel nummer .6 is niet in het stempelboek aangebracht. Een datum van verstrekking van het stempel ontbreekt eveneens

Het postkantoor Velsen ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt: Nummers .7 en .8 op 20 mei 1913. Nummer .9 op 22 april 1914. Nummers .10 tot en met .15 op 26 september 1916. De stempels werden buiten gebruik gesteld op 16 juli 1925.

20-05-1913 Nummers .7 en .8. Vervolgnummers .7 en .8 werden verstrekt op 20 mei 1913. De stempels werden terugontvangen op 7 augustus 1925 nadat ze op 16 juli 1925 buiten gebruik waren gesteld.

22-04-1914 Nummer .9.
Vervolgnummer .9 werd verstrekt op 22 april 1914. Het stempel werd terugontvangen op 7 augustus nadat het stempel op 16 juli 1925 buiten gebruik was gesteld.

26-09-1916 Nummers .10 tot en met .15.
Vervolgnummers .10 tot en met .15 werden verstrekt op 26 september 1916. De stempels werden terugontvangen op 7 augustus 1925 nadat ze op 16 juli 1925 buiten gebruik waren gesteld.

02-08-1917 Nummer .4.
Op 2 augustus 1917 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .4 toegezonden ter vervanging van het oude model stempel verstrekt op 12 december 1903. Het stempel werd terugontvangen op 7 augustus 1925 nadat het op 16 juli 1925 buiten gebruik was gesteld.

1919-09-24 Nummers .16 tot en met .19.
Vervolgnummers .16 tot en met .19 werden verstrekt op 24 september 1919. De stempels werden terugontvangen op 7 augustus 1925 nadat ze op 16 juli 1925 buiten gebruik waren gesteld.

00-03-1920 Nummer .1.
In maart 1920 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .1 toegezonden ter vervanging van het oude model stempel verstrekt op 22 juni 1899.

Mededeelingen No 6757 van 1 juli 1925: Met ingang van 16 Juli 1925 wordt het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Velsen vervangen door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor en wordt te Wijkeroog een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor gevestigd. Evengenoemde hulpkantoren, alsmede het hulppostkantoor Velseroord zullen met ingang van vorenvermelden datum voor den postdienst onder het post- en telegraafkantoor te IJmuiden ressorteeren.


VELSEN (N.H.) # 2 (kruizen recht, 24-uurs karakters)
KBPK 3218 Opgeleverd door De Munt op 1 mei 1937

Het stempel werd verzonden op 11 mei 1937 en vernietigd op 14 juli 1974.
a. Eerste gebruiksperiode van 12 mei 1937 tot 1 januari 1943
b. Tweede gebruiksperiode van .. tot ..

VELSEN ZUID (NH) # 1
Gevestigd: 1 november 1973 VELSEN-ZUID 1

Het stempel werd opgeleverd op 12 oktober 1973 en verstrekt op 30 oktober 1973. Het stempel werd op 1 november 1973 in gebruik genomen.


VELSEN-ZUID kantoorstempel
KNPA 0009
01-11-1973

Hulppostkantoor IJmuiden-Oost Mededeelingen No 10888S van 13 oktober 1926: Met ingang van 1 November 1926 wordt de naam van het hulppostkantoor Velseroord resp. Wijkeroog gewijzigd in IJmuiden-Oost resp. Velsen-Noord.

Picture 1071

VELSEN-NOORD

WIJKEROOG (N.H.) # 1 (12-uurs karakters) kortebalkstempel
KBPK 3467
Vervaardigd door De Munt in mei 1925.

Afbeelding 87

14 IV 1926

Afbeelding 2086

17 VIII 1925

Gebruiksperiode van 1 juli 1925 tot en met 31 oktober 1926.


VELSEN-NOORD # 1 (12-uurs karakters) kortebalkstempel
KBPK 3219
Opgeleverd door De Munt op 19 oktober 1926.

Het stempel werd verzonden op 23 oktober 1926, terugontvangen in mei 1946 en in reserve genomen. Gebruiksperiode van 1 november 1926 tot en met 31 december 1942.


VELSEN-NOORD
KNHK 3026
01-11-1926


VELSEN-NOORD / IJMUIDEN
RNHK 1366
30-04-1929

Mededeelingen No 12482S van 29 oktober 1930: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Velsen-Noord sorteert van af 27 October 1930 voor den postdienst onder het hoofdkantoor te Beverwijk. De bestelling te Velsen-Noord vindt van genoemden datum af van uit Beverwijk plaats.


VELSEN-NOORD / BEVERWIJK
RNHK 1367
09=10-1930

Mededeelingen No II van 13 januari 1943: De navolgende postinrichtingen zijn sedert 1 Januari 1943 gesloten: Het hulppostkantoor te Velsen, de postagentschappen Driehuis gem. Velsen, IJmuiden-Kanaalstraat, IJmuiden-Kennemerlaan. Genoemde sluitingen houden verband met de evacuatie der zeeplaatsen.

Postagentschap Velsen Noord

Met ingang van 1 november 1948 is te Velsen Noord een postagentschap gevestigd behorende tot het ressort van het postkantoor Beverwijk.


BEVERWIJK/VELSEN NOORD
DNPA 1127
02-11-1948

Het postagentschap te Velsen Noord is opgeheven op 31 oktober 1950


VELSEN NOORD # 2 (24-uurs karakters) kortebalkstempel
KBBK 3220
Opgeleverd door De Munt op 13 april 1939.

Afbeelding 1026 Afbeelding 1036

Het stempel werd verzonden op 14 april 1939, terugontvangen in mei 1946 en in reserve genomen. Het handstempel werd opnieuw verzonden op 29 oktober 1948 en vernietigd op 28 mei 1970.
a. Eerste gebruiksperiode van 15 april 1939 tot en met 31 december 1942.
b. Tweede gebruiksperiode van 30 oktober 1948 tot en met 24 november 1969.

Afbeelding 2190

Op expres brief van Arnhem naar Velsen 1940 met op de achterkant het kortebalkstempel Velsen Noord # 2

Expres brieven die aangeboden werden en bij niet thuis werd deze in de huisbrievenbus gedaan en voorzien van de brievenbus stempel.


Stadspostagentschap

VELSEN-NOORD-KONINGSWEG # 1 (24-uurs karakters) kortebalkstempel.
16 KBPA 0386
Opgeleverd door De Munt op 11 juli 1946.

Afbeelding 1038

Het stempel werd verzonden op 12 juli 1946 en terugontvangen op 27 januari 1948. Gebruiksperiode van 13 juli 1946 tot en met 31 juli 1947. Het postagentschap Velsen-Noord-Koningsweg werd opgeheven op 1 augustus 1947.


BEVERWIJK/VELSEN-NOORD-KONINGSW.kantoorstempel
DNPA 1128
12-07-1946

Het postagentschap Velsen-Noord-Koningsweg werd opgeheven op 1 augustus 1947.

Bijpostkantoor

VELSEN-NOORD # 1
OBBK 0421
Opgeleverd door De Munt op 16 december 1955.

Het stempel werd verzonden op 24 december 1955. Gebruiksperiode vanaf 27 december 1955 en was op 24 augustus 1987 nog in gebruik.

Hulppostkantoor Velsen-Noord (2)

Met ingang van 1 maart 1951 is het hulppostkantoor Velsen-Noord opgericht behorende tot het ressort van het postkantoor Beverwijk. Op 31 oktober 1966 is het hulppostkantoor te Velsen-Noord opgeheven en vervangen door een bijpostkantoor vooruitgeschoven loket.

Bijpostkantoor vooruitgeschoven loket Velsen-Noord

Met ingang van 1 december 1966 is te Velsen Noord een bijpostkantoor vooruitgeschoven loket gevestigd behorende tot het ressort van het postkantoor Beverwijk.


BEVERWIJK VELSEN NOORD
DNBK 0487
31-10-1966

VELSEN-NOORD # 1

Afbeelding 1048

Het cilinderbalkstempel was na augustus 1987 in gebruik genomen ter vervanging van het afgekeurde openbalkstempel.

VELSEN NOORD # 2

Het stempel werd opgeleverd op 11 november 1969 en verstrekt op 24 november 1969 ter vervanging van het kortebalkstempel.

VELSEN NOORD-WIJKERSTRWG # 1

Afbeelding 1050

TNTpost

VELSEN-NOORD – WIJKERSTRAATWEG
Adres Wijkerstraatweg 175 in Totaal Gemak Rozing Status 2007: Servicepunt-concessie

PostNL

VELSEN-NOORD – WIJKERSTRAATWEG

Afbeelding 1053

Het stempel werd teruggezonden in januari 2017 (28 APR 2015).

VELSEN NOORD – WIJKERSTRAATWEG 175

Het stempel werd teruggezonden in januari 2017 (02 JAN 2017).

VELSEN-NOORD # 1met vestigingsnummer stempel. Adres Wijkerstraatweg 175 in Totaal Gemak Rozing

(Type 1: PostNL gecentreerd; woordbreedte 22mm).


Voor het vervolg zie Poststempels van Velsen deel 4.
versie 20-08-2022