Statuten

Statuten

Onderstaande statuten van ‘Op Hoop van Zegels’ zijn vastgelegd in een notariële akte de dato 1 juni 1994.


Naam, zetel, doel en duur

Artikel 1

De vereniging draagt de naam: Haarlemse Filatelistische Vereniging ‘Op Hoop van Zegels’, en is gevestigd te Haarlem.

Artikel 2

De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van postzegelkunde, alsmede het bevorderen van de ruilbetrekkingen tussen de leden op filatelistisch gebied.

Artikel 3

Dit doel tracht zij te bereiken langs wettige weg, en wel door het verzamelen van postwaarden voor haar leden gemakkelijk te maken door het organiseren van een onderling rondzendverkeer en verder door alle wettige middelen, welke voor dit doel bevorderlijk zijn. Zij beoogt niet het maken van winst.

Artikel 4

De vereniging, oorspronkelijk opgericht een maart negentienhonderd elf, is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 4A

Het verenigingsjaar loopt van 1 september van het ene jaar tot en met 31 augustus van het daaraan volgende jaar.


Lidmaatschap

Artikel 5

De vereniging bestaat uit gewone leden, leden van verdienste, ereleden en leden van de jeugdafdeling.

Gewone leden kunnen zijn verzamelaars, die de leeftijd van vijftien jaar hebben bereikt.

Leden van verdienste en ereleden zijn personen, die bijzondere diensten aan de vereniging hebben bewezen of die zich buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt voor de filatelie in het algemeen. Zij worden benoemd door de ledenvergadering. Leden van verdienste en ereleden hebben geen stemrecht, doch gewone leden, die tot lid van verdienste of erelid zijn benoemd behouden hun stemrecht.

Verzamelaars jonger dan 15 jaar kunnen uitsluitend lid worden van de jeugdafdeling van de vereniging. Zij hebben geen stemrecht in de ledenvergadering.

Artikel 6

Aanvraag voor het gewone lidmaatschap moet schriftelijk geschieden bij de secretaris. Van deze aanvraag wordt aan de stemgerechtigde leden kennis gegeven op de wijze als in het huishoudelijk reglement bepaald. Aanvraag voor het lidmaatschap van de jeugdafdeling geschiedt bij de secretaris van de jeugdafdeling met schriftelijke toestemming van de ouders of voogden, en met inachtneming van de bepaling van het voor de jeugdafdeling vastgestelde reglement.

In geval binnen veertien dagen na het verzenden van de kennisgeving, in het voorafgaande lid vermeld, geen schriftelijke bezwaren van een of meer leden tegen de aanneming als gewoon lid zijn binnengekomen, kan het bestuur de kandidaat als lid aannemen. Worden bezwaren ingebracht, dan beslist de eerstkomende ledenvergadering over de aanneming. Indien alsdan ten minste drie vierde der ter vergadering aanwezige stemgerechtigde leden zich voor de aanneming verklaren, wordt het kandidaat-lid als gewoon lid aangenomen.

Voor de toelating van gewone leden, die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt, is bovendien een garantieverklaring van ouders of voogden vereist.

Personen, die door middel van handel in postzegels of poststukken in hun onderhoud beogen te voorzien, kunnen geen lid zijn.

Artikel 7

Het lidmaatschap wordt verloren:

  • Door schriftelijke mededeling aan de secretaris voor 1 augustus van het lopende verenigingsjaar, dat men niet langer lid wenst te blijven;

  • Door overlijden;

  • Door niet-betaling der contributie of andere verschuldigde gelden aan de vereniging binnen veertien dagen na schriftelijke aanmaning van het bestuur;

  • Door een besluit der ledenvergadering op voorstel van het bestuur, wanneer dit meent, dat het aanblijven van het lid nadelig is voor de vereniging. Dit besluit moet met een meerderheid van ten minste twee derde der uitgebrachte geldige stemmen worden genomen.


Bestuur

Artikel 8

Het bestuur bestaat uit tenminste vijf leden. Het aantal bestuursleden wordt, met inachtneming van het bepaalde in het vorige lid, vastgesteld door de ledenvergadering. De bestuursleden worden door de ledenvergadering gekozen uit de stemgerechtigde leden, die tenminste achttien jaar zijn.

Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechten, met dien verstande dat om de vereniging te verbinden slechts twee handtekeningen zijn vereist, namelijk die van de voorzitter en die van de secretaris of penningmeester.

Artikel 8A

Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, mits na verkregen toestemming van de ledenvergadering.

Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheid voor een schuld van een derde verbindt.

Artikel 8B

De bepalingen van artikel 48 leden 3, 4 en 5 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn van toepassing. In ieder geval geldt dit voor een reglement op het rondzendverkeer, een veilingreglement en het reglement voor de jeugdafdeling.


Vergaderingen

Artikel 9

Jaarlijks wordt ten minste een ledenvergadering, genaamd jaarvergadering, gehouden, waarin verslag wordt uitgebracht door de secretaris van de werkzaamheden in het afgelopen verenigingsjaar en waarin de penningmeester rekening en verantwoording aflegt van zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoerd beheer en van het namens het bestuur door hem gevoerd beleid.


Reglementen

Artikel 10

Het bestuur draagt zorg voor de totstandkoming van een huishoudelijk reglement en legt dit ter goedkeuring voor aan de ledenvergadering.

Onverminderd het bepaalde in het voorgaande lid is het bestuur bevoegd tot het vaststellen van de overige door hem noodzakelijk geachte reglementen. In ieder geval geldt dit voor een reglement op het rondzendverkeer en een veilingreglement. Het bestuur brengt de door hem vastgestelde reglementen ter kennis van de ledenvergadering. Alle reglementen treden in werking op een door het bestuur te bepalen datum na de desbetreffende vergadering.

De verplichting van totstandkoming en bevoegdheid tot vaststellen van de reglementen behelst mede het wijzigen en/of intrekken van bestaande reglementen. De reglementen mogen geen bepalingen bevatten welke strijdig zijn met de onderhavige statuten. Door het enkele feit van het lidmaatschap onderwerpen de leden zich aan alle verplichtingen welke voor hen uit de reglementen voortvloeien.


Statutenwijziging

Artikel 11

Tot wijziging dezer statuten kan, behoudens de wettelijk vereiste goedkeuring, worden besloten in een daartoe opzettelijk belegde ledenvergadering en wel met een meerderheid van ten minste twee derde der ter vergadering aanwezige stemgerechtigde leden.

De wijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.


Ontbinding

Artikel 12

De vereniging kan te allen tijde worden ontbonden, indien daartoe besloten wordt met twee derde der geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin ten minste drie vierde van het aantal stemgerechtigde leden tegenwoordig is.

Wanneer in de daartoe speciaal belegde vergadering het in het vorige lid bedoelde aantal leden niet tegenwoordig is, wordt op de volgende ledenvergadering, te houden na ten minste veertien dagen, doch uiterlijk binnen een maand, een besluit genomen met twee derde der geldig uitgebrachte stemmen van de alsdan aanwezige leden.

De vergadering, die tot ontbinding besluit, benoemt tevens de vereffenaars en regelt met inachtneming van de dan geldende wetgeving de wijze waarop de liquidatie zal plaatshebben.

Bij ontbinding van de vereniging zal, tenzij bij het besluit tot ontbinding een andere bestemming aan het batig saldo wordt gegeven, het batig saldo worden verdeeld onder de leden in verhouding tot het aantal gehele jaren dat deze leden lid geweest zijn van de vereniging.
Notariële akte van 14 februari 1979 ingeschreven in het verenigingsregister te Haarlem, onder nummer V 594589. Wijziging artikel 10 opgenomen in notariële akte de dato 24 december 1986. Toevoeging van artikel 4A, en wijzigingen van de artikelen 5, 6 en 8B opgenomen in notariële akte de dato 1 juni 1994.