Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk regelement

Artikel 1

De duur van het verenigingsjaar is opgenomen in artikel 4A van de statuten.


Leden

Artikel 2

De aanvraag voor het gewone lidmaatschap geschiedt door toezending aan de ledenadministrateur van een door de aanvrager ingevuld en ondertekend aanvraagformulier, waarvan de tekst door het bestuur is vastgesteld.

Artikel 3

De naam van de kandidaten worden door middel van het verenigingsorgaan ‘Spaarnepost’ bij convocatie aan alle leden bekend gemaakt.

Artikel 4

Ieder lid heeft het recht schriftelijk bezwaren bij het bestuur in te dienen tegen het aannemen van een kandidaat-lid, van welke bezwaren onder geheimhouding door het bestuur gebruik zal worden gemaakt.

Artikel 5

Leden van verdienste en ereleden worden benoemd door de ledenvergadering op voorstel van het bestuur of van ten minste vijf leden.

Artikel 6

De in Nederland woonachtig zijnde gewone leden, leden van verdienste en ereleden kunnen deelnemen aan het rondzendverkeer van de vereniging.


Bestuur

Artikel 7

Het bestuur bestaat uit:

– een voorzitter

– een secretaris

– een penningmeester

– een ledenadministrateur

– een veilingmeester

– een administrateur rondzendverkeer

Het bestuur kan bij gebleken behoefte bij besluit van de in artikel 9 van de Statuten bedoelde jaarvergadering worden uitgebreid met een of meer commissarissen, die kunnen worden belast met bijzondere taken.

Artikel 8

De leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van drie jaar. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester in hun kwaliteit. Telkenjare treedt op de in artikel 9 van de Statuten bedoelde jaarvergadering volgens door het bestuur vast te stellen rooster een evenredig deel der bestuursleden af. Zij zijn dadelijk herkiesbaar. Bij tussentijdse vacatures heeft het voor deze vacature gekozen lid zitting voor de tijd, gedurende welke zijn voorganger nog zitting gehad zou hebben. Zolang in een vacature nog niet is voorzien, beslist het bestuur met een gewone meerderheid van stemmen, welk bestuurslid de opengevallen functie zal vervullen.

Artikel 9

Tenminste 14 dagen voor de in artikel 9 van de Statuten bedoelde jaarvergadering zal het bestuur de leden schriftelijk in kennis stellen welke leden van het bestuur voor aftreden in aanmerking komen en wie het voor de desbetreffende plaatsen kandidaat stelt. De leden zijn gerechtigd tot uiterlijk drie dagen voor de betrokken vergadering andere kandidaten voor te dragen, mits deze voordracht is ondertekend door tenminste vijf leden en vergezeld door een bereidverklaring van het voorgedragen lid.

Artikel 10

Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter dat noodzakelijk acht. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door een der andere ad hoc door het bestuur aan te wijzen bestuursleden. De voorzitter kan anderen dan leden van het bestuur tot de vergaderingen van het bestuur toelaten. Van elke vergadering van het bestuur worden notulen bijgehouden, waarin alle genomen besluiten worden vastgelegd.

Artikel 11

De secretaris draagt zorg voor het bijeenroepen en het notuleren der vergaderingen, het bijhouden van het archief.

De ledenadministrateur draagt zorg voor de ledenlijst en int de contributies.

De penningmeester heeft de beschikking over de kasmiddelen. De belegging van de kasmiddelen geschiedt door de penningmeester in overleg met het bestuur. Het bestuur heeft de beschikking over het vermogen. De penningmeester int via de sectiehoofden van het rondzendverkeer de bedragen, die door de leden verschuldigd zijn, indien zij via het rondzendverkeer postzegels en/of poststukken hebben gekocht, alsmede de overige inkomsten.

De administrateur rondzendverkeer is belast met de zorg van het rondzendverkeer, overeenkomstig het daaromtrent vermelde in het reglement rondzendverkeer.

De veilingmeester is belast met de administratie en algehele afwikkeling van het ingezonden veilingmateriaal.


Ledenvergaderingen

Artikel 12

Zo mogelijk wordt voor 1 januari van elk jaar de in artikel 9 van de Statuten bedoelde jaarvergadering gehouden. In deze vergadering brengen ook de administrateur rondzendverkeer, de veilingmeester en de commissaris, belast met de adviescommissie nalatenschappen verslag over het afgelopen verenigingsjaar uit.

Artikel 13

Zo mogelijk wordt gedurende de periode september tot en met juni één maal per maand een ledenvergadering c.q. ledenbijeenkomst gehouden. Aan het einde van deze vergaderingen c.q. bijeenkomsten kunnen veilingen worden gehouden, waarvan de voorwaarden bij afzonderlijk reglement worden vastgesteld. Het bestuur kan ook afzonderlijk veilingdagen houden.

De vereniging zendt voor elke vergadering aan haar leden mededelingen bij convocatie, waarin de te behandelen agendapunten zijn opgenomen.


Stemmen

Artikel 14

De gewone leden, de leden van verdienste en de ereleden, die bij deze benoemingen het stemrecht hebben behouden, kunnen op de in de artikelen 12 en 13 van dit reglement bedoelde vergaderingen voorstellen ter behandeling indienen, mits drie vierde van de aanwezige leden zich hiermede akkoord verklaart.

Artikel 15

Over personen wordt slechts schriftelijk gestemd, wanneer tenminste vijf leden dit verzoeken. Schriftelijke stemming geschiedt door middel van ongetekende briefjes.

De verkiezing geschiedt bij volstrekte meerderheid van stemmen. Indien bij eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid verkrijgt, heeft herstemming plaats tussen twee personen, die de meeste stemmen op zich hadden verenigd. Staken de stemmen dan beslist het lot. Stemming over zaken geschiedt mondeling en bij meerderheid van stemmen. Staken de stemmen, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Het stemrecht wordt uitsluitend uitgeoefend door ter vergadering aanwezige leden.

Artikel 16

Blanco stemmen worden als geldig uitgebrachte stemmen beschouwd.

Artikel 17

Bij staking van stemmen in een bestuursvergadering beslist de voorzitter.


Contributie

Artikel 18

De gewone leden betalen een jaarlijkse contributie zoals deze laatstelijk in een in artikel 13 van dit reglement bedoelde vergadering is vastgesteld.

Voor jeugdleden geldt een afzonderlijke contributie.

Leden van verdienste en ereleden zijn vrijgesteld van contributie.

De contributie gaat in op de eerste september van elk jaar. Indien het lidmaatschap na 1 maart doch voor 1 mei van datzelfde verenigingsjaar ingaat is 50% van de contributie verschuldigd. Gaat het lidmaatschap in na 1 mei van dat verenigingsjaar dan is de volledige contributie van het volgend verenigingsjaar verschuldigd. Indien jeugdleden gedurende het verenigingsjaar de leeftijd van 15 jaar bereiken blijft voor hen gedurende het resterend verenigingsjaar de voor hen geldende contributie aan het begin van het verenigingsjaar van toepassing. Eventuele prijsverschillen tussen de op dat moment vigerende contributie en die voor het volgend verenigingsjaar zoals vast te stellen door de ledenvergadering zullen noch worden gerestitueerd noch worden nagevorderd.

Artikel 19

Leden, die hun lidmaatschap niet hebben opgezegd voor 1 augustus, zijn de contributie voor het nieuwe jaar verschuldigd.


Algemene bepalingen

Artikel 20

In de gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Artikel 21

Dit huishoudelijk reglement en het hierna volgend reglement rondzendverkeer, het veilingreglement en het reglement adviescommissie nalatenschappen treden in werking op 1 januari 2019.REGLEMENT RONDZENDVERKEER

Ingevolge artikel 10 van de Statuten en artikel 6 van het Huishoudelijk Reglement.


Artikel 1

Er is een rondzendverkeer (hierna aan te duiden als R.Z.V.), dat ten doel heeft de leden in staat te stellen hun verzameling verder op te bouwen door zegels en poststukken van leden ter verkoop te doen circuleren.

Artikel 2

Deelneming aan het R.Z.V. staat open voor alle leden die niet ingevolge artikel 16 van deelneming zijn uitgesloten.

Deelnemers zijn door het enkele feit van deelneming onderworpen aan de hen bij of krachtens dit reglement opgelegde verplichtingen en aansprakelijk voor alle schade welke door het niet behoorlijk nakomen dier verplichtingen ontstaat. Alvorens daadwerkelijk tot het rondzendverkeer te worden toegelaten verklaren deelnemers schriftelijk, ten genoegen van het bestuur, dat zij van het onderhavige reglement hebben kennis genomen en alle daaruit voor hen voortvloeiende verplichtingen aanvaarden. Leden die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, moeten echter, alvorens aan het R.Z.V. te kunnen deelnemen, bovendien een schriftelijke verklaring van ouders of voogden overleggen, waarin deze ouders of voogden de financiële verantwoordelijkheid voor alle handelingen of nalatigheden van hun kinderen of pupillen met betrekking tot het R.Z.V. op zich nemen.

Elk lid dat aan het R.Z.V. wil deelnemen, ontvangt een nummerstempel te leen. Wanneer hij of zij ophoudt lid te zijn, dient dit stempel teruggegeven te worden.

Artikel 3

De inzenders zijn de vereniging over de opbrengst van de in het rondzendverkeer verkochte waarden een commissie verschuldigd.

 • Voor rondzendboekjes postzegels bedraagt dit 10% van de opbrengst, met dien verstande dat het bestuur per boekje een minimum-bedrag heeft vastgesteld van € 1,00.

 • Voor de snuffelenveloppen bedraagt dit 10% van de opbrengst, met dien verstande dat het bestuur geen minimum bedrag heeft vastgesteld.

 • Voor de enveloppen poststukken bedraagt dit 10% van de opbrengst, met dien verstande dat het bestuur per omslag een minimum bedrag heeft vastgesteld van € 0,50.

De commissie wordt verrekend met het aan inzender verschuldigde.

Artikel 4

Het R.Z.V. staat onder toezicht van het bestuur. Met de dagelijkse leiding ervan is de administrateur van het rondzendverkeer belast (verder aan te duiden als A.R.). Zijn taak wordt, voor zover niet uitdrukkelijk in het onderhavige reglement geregeld, door het bestuur vastgesteld.


Van de inzendingen

Artikel 5

De inzendingen van zegels en poststukken moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De zegels moeten worden aangeboden in boekjes, de poststukken in omslagen, waarvan de vorm en uitvoering door het bestuur zijn vastgesteld en welke tegen een door het bestuur vastgestelde prijs verkrijgbaar zijn bij door het bestuur aangewezen leden;

 • De boekjes en omslagen moeten aan de A.R. of aan degenen die door het bestuur zijn aangewezen worden overhandigd of op kosten van de inzender aangetekend per post worden toegezonden. Elke inzending dient vergezeld te zijn van een door het bestuur vastgesteld geleideformulier, naar behoren ingevuld en ondertekend. Kopie daarvan wordt, na accoordbevinding, door of namens de A.R. aan de inzender geretourneerd en strekt tot bewijs van opname van de inzending in het rondzendverkeer;

 • In de boekjes onder de zegels en op de omslagen moet in Nederlands geld – per stuk of per serie – de prijs worden vermeld, terwijl boven de zegels en op de omslagen zoveel mogelijk de nummers en waarden worden aangetekend volgens een gangbare catalogus, welke, met zijn jaartal, op de daartoe bestemde plaats in de boekjes moet worden genoemd;

 • De zegels moeten liefst land voor land en in volgorde van uitgifte worden aangeboden;

 • Postfrisse zegels moeten deugdelijk verpakt, doch zonder de verpakking te beschadigen, uitneembaar worden aangeboden; de overige zegels moeten met deugdelijke plakkers bevestigd zijn en wel zodanig, dat zij, zonder te worden verwijderd, ook aan de achterzijde geheel kunnen worden bekeken;

 • De zegels, zogenaamde briefstukken en door de post gehalveerde exemplaren uitgezonderd, moeten vrij zijn van aanhangend papier;

 • Beschadigde en gerepareerde zegels moeten als zodanig worden vermeld;

 • Voor zover daarop niet anders is bepaald, moeten de omslagen van de boekjes door de inzenders volledig worden ingevuld;

 • Nadere richtlijnen kunnen door de A.R. worden vastgesteld, welke door de zorg van het bestuur aan de leden worden bekendgemaakt. Deze zijn samengevat in wenken voor samenstellers van boekjes.

Artikel 6

De A.R. beslist of de inzendingen in omloop worden gebracht. Hij heeft het recht boekjes en omslagen niet in de circulatie op te nemen, wanneer deze:

 • Niet voldoen aan de in het vorig artikel gestelde eisen;

 • Het aanzien van het R.Z.V. naar verwachting zullen schaden, bv doordat de inhoud van slechte kwaliteit of kennelijk te hoog geprijsd is, dan wel van zodanige aard is, dat geen belangstelling van kopers kan worden verwacht.

De A.R. heeft het recht zegels of poststukken aan welker volledige echtheid hij twijfelt aan een tot keuring bevoegde instantie ter keuring voor te leggen. In geval de met keuring belaste instantie deze twijfel niet wegneemt en dus niet tot certificering overgaat wordt het eigendom van de zegel of het poststuk impliciet overgedragen aan Op Hoop Van Zegels. Alvorens de A.R. zijn recht uitoefent informeert hij, met redenen omkleed, de inzender.

In dit geval wordt verstaan onder volledige echtheid het niet aanwezig zijn van enige verandering aan een of meerdere van hierna genoemde componenten van het zegel en/of het poststuk:

 • het zegelbeeld,

 • de ondergrond (het papier) waarop het zegelbeeld is afgedrukt,

 • in geval van een poststuk: de ondergrond waarop de zegel is aangebracht,

 • stempelafdrukken of enige andere vorm van postale ontwaarding,

 • de gom.

Hierbij doet het niet ter zake of deze modificatie is aangebracht door de inzender zelve of een of meer van zijn eigendomsvoorgangers.

Hij heeft voorts het recht zegels aan welker echtheid hij twijfelt, of die ernstig beschadigd zijn uit de boekjes te verwijderen en aan inzender op diens kosten terug te zenden. Inzendingen welke door de A.R. niet voor het R.Z.V. worden aanvaard, retourneert hij zo spoedig mogelijk, onder opgaaf van redenen, aan de inzender.

Artikel 7

De A.R. houdt overzichtelijk aantekening van alle door hem ontvangen boekjes en omslagen en richt zijn administratie zodanig in, dat kan worden nagegaan waar deze zich bevinden.

Artikel 8

Inzenders of hun erfgenamen hebben het recht een of meer hunner ingezonden boekjes of omslagen terug te vragen, in welk geval de terugzending op hun kosten onmiddellijk zal plaatsvinden, nadat de omloop in de sectie, waarin de boekjes of omslagen zich ten tijde van hun verzoek bevonden, is beëindigd.

Artikel 9

Vervallen


Van de rondzendingen

Artikel 10

Het R.Z.V. vindt plaats binnen secties van maximaal 20 deelnemers. Onder goedkeuring van het bestuur benoemt en ontslaat de A.R. leden die als sectiehoofd fungeren.

Artikel 11

De A.R. stelt de rondzendingen samen en distribueert deze zodanig dat, zo mogelijk, alle deelnemers evenveel zendingen krijgen. Hij doet de zendingen bezorgen bij de sectiehoofden; eventuele toezending per post geschiedt verzekerd. Hij voegt bij elke uitgaande zending een blanco circulatielijst, een blanco afrekenstaat alsmede voldoende kaartjes ‘bericht van doorzending’.

Artikel 12

Het sectiehoofd (hierna aan te duiden als S.H.) houdt aantekening van de inkomende zendingen en brengt de zendingen zo spoedig mogelijk in omloop. Hij voegt bij iedere zending een ingevulde circulatielijst, zomede een voldoende aantal kaartjes ‘bericht van doorzending’ en houdt aantekening van de volgorde der circulatie; het rondzendschema regelt hij zoveel mogelijk aldus, dat de tot zijn sectie behorende leden bij toerbeurt als eerste een zending ontvangen en dat de leden de zendingen aan in hun buurt wonende deelnemers moeten doorgeven.

Het S.H. is gehouden de aanwijzingen van de A.R. op te volgen en is hem verantwoording schuldig. Indien een lid niet langer als S.H. wenst te fungeren is het verplicht tijdig, doch minstens een maand van te voren, daarvan aan de A.R. mededeling te doen en de lopende zendingen af te werken. Een S.H., wiens functie is beëindigd, is van zijn aansprakelijkheid pas ontslagen, indien hij door de A.R. en de penningmeester is gedechargeerd.

Artikel 13

Het lid, aan wie een rondzending wordt toegezonden, heeft het recht de zich daarin bevindende zegels en poststukken tegen de aangegeven prijs te kopen.

Ieder lid is verplicht:

 • Ter gelegenheid van de ontvangst van een zending, anders dan per post, de desbetreffende berichtkaart voor ontvangst te tekenen en aan zijn voorganger te overhandigen;

 • Terstond na ontvangst de zending te onderzoeken op eventuele onregelmatigheden, zoals vermissing of beschadiging en in voorkomend geval het S.H. onmiddellijk daarvan op de hoogte te stellen. Aanwijzingen alsdan van het S.H. dient hij op te volgen. Worden bij ontvangst onafgestempelde open vakjes aangetroffen dan dient het lid daarin, onder vermelding van zijn lidmaatschapsnummer en paraaf, aan te tekenen: ‘open bevonden door’ en, zo met de bedoelde open vakjes een bedrag van meer dan € 5,- is gemoeid, de zending aan het S.H. terug te brengen of te zenden;

 • Het vakje van een door hem uitgenomen zegel of poststuk af te stempelen met hethem door de vereniging verstrekte nummerstempel;

 • De aankopen nauwkeurig in de circulatielijst aan te tekenen en achter het totaal een afdruk van het nummerstempel te plaatsen;

 • De zending uiterlijk de derde dag na ontvangst aan de opvolger te overhandigen c.q. aangetekend voor eigen rekening en risico per post toe te zenden onder gelijktijdige melding aan het S.H. door middel van de desbetreffende, in geval van overhandiging, door de opvolger voor ontvangst getekende berichtkaart;

 • De gekochte zegels of poststukken binnen drie dagen na afgifte van de zending in Nederlands geld aan het S.H. te betalen, bij voorkeur door storting of overschrijving op de bankrekening van het sectiehoofd;

 • Onverwijld verzoeken om inlichtingen betreffende het R.Z.V. van de A.R. of het S.H. te beantwoorden en te voldoen aan de vordering van het S.H. tot betaling van de zegels en poststukken ten aanzien waarvan zijn opvolger in de boekjes of op de omslagen de onder b. bedoelde aantekening ‘open bevonden door’ is geplaatst; uiteraard ontneemt deze verplichting tot betaling hem niet het recht de werkelijke koper op te sporen en op deze verhaal te nemen.

Artikel 14

Het is niet toegestaan in boekjes c.q. op omslagen van derden andere opmerkingen te plaatsen dan die welke betrekking hebben op de door de inzender gemaakte fouten inzake echtheid, nummering of cataloguswaarde van bepaalde zegels, op door de inzender niet vermelde gebreken aan zegels of op vermoedelijke verwisseling van zegels of andere fraude. Toegestane opmerkingen moeten mede het lidmaatschapsnummer en paraaf van de maker vermelden.

Artikel 15

Indien een deelnemer de hem bij of krachtens dit reglement opgelegde verplichtingen niet behoorlijk nakomt, heeft de A.R. het recht hem onder opgaaf van redenen van het R.Z.V. uit te sluiten. Maakt het lid tegen deze uitsluiting bezwaar, dan kan het daarvan schriftelijk en gemotiveerd doen blijken aan het bestuur, dat in zijn eerstvolgende vergadering op dat bezwaar beslist en zo spoedig mogelijk daarna zijn beslissing aan het lid mededeelt.

Artikel 16

Het S.H. ziet toe op en bevordert de regelmatige circulatie der rondzendingen aan de hand van zijn administratie. Na terugkomst van een zending gaat hij na of de in zijn sectie uit de boekjes of omslagen genomen zegels of poststukken in de circulatielijst zijn verantwoord en door de koper betaald; eventuele verschillen lost hij op.

Binnen acht dagen na terugkomst van een zending retourneert hij deze met de getotaliseerde circulatielijst en een sluitende afrekenstaat aan de A.R.; hij maakt de door hem ontvangen gelden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een maand, over aan de penningmeester. Van de door hem geconstateerde onregelmatigheden geeft hij bij afzonderlijk schrijven daarbij, zo nodig met voorstellen betreffende de ter zake te nemen maatregelen, kennis aan de A.R., terwijl hij bovendien van de nog niet aan hem betaalde bedragen een per lid gespecificeerde opgaaf doet aan de penningmeester. Het blijft echter zijn taak de nog niet betaalde bedragen zo mogelijk te innen.

Artikel 17

De A.R. neemt in zijn administratie de daarvoor van belang zijnde gegevens uit de afrekenstaat van bij hem teruggekeerde zendingen over, zendt de staat daarna aan de penningmeester en beoordeelt of de boekjes of omslagen voor verdere circulatie in aanmerking komen.

Uit omloop genomen boekjes of omslagen retourneert hij zo spoedig mogelijk aan de inzender onder bijvoeging van een door het bestuur vastgesteld retourformulier welke binnen veertien dagen na ontvangst door de inzender aan hem dient te worden teruggezonden. Eventuele reclames dienen door de inzender op het desbetreffende formulier te worden vermeld bij gebreke waarvan hij geacht wordt van eventuele aanspraken af te zien. Na ontvangst van het door inzender toegezonden formulier doch uiterlijk binnen 30 dagen na de door hem aan inzender verrichte retourzending, draagt de A.R. de penningmeester op het aan inzender verschuldigde, onder aftrek van het door de inzender aan de vereniging verschuldigde uit hoofde van commissie of anderszins, uit te betalen.

De penningmeester betaalt, na te hebben nagegaan of er een tussentijdse afrekening heeft plaatsgehad, binnen een redelijke termijn het in vorig lid bedoelde bedrag uit.

Reclames zijn mogelijk tot vijf jaar na datum van inlevering. Daarna vervallen alle rechten aan de vereniging.

Artikel 18

Van 15 mei tot 1 september worden geen rondzendingen in circulatie gebracht.


Risico en aansprakelijkheid

Artikel 19

Onverminderd de aansprakelijkheid van deelnemers aan het R.Z.V., voortvloeiend uit het gemene recht, de statuten en het onderhavige reglement, circuleren de boekjes en omslagen voor rekening en risico van de inzender. Tenzij in geval van grove schuld zijdens de vereniging of door haar bij het R.Z.V. betrokken functionarissen is derhalve de vereniging jegens de inzender nimmer aansprakelijk voor enigerlei schade uit hoofde van vermissing, ontvreemding, beschadiging, verwisseling van waarden of anderszins.

In geval van enigerlei schade opkomende aan in het R.Z.V. circulerende waarden, vermissing, ontvreemding of teloorgaan daaronder begrepen zijnde, is de houderdeelnemer ten tijde van het opkomen van de schade daarvoor ten volle jegens de inzender aansprakelijk. Tenzij inzender uitdrukkelijk het tegendeel verlangt, stelt het bestuur in voorkomend geval het bedrag der schade bindend vast, vordert ten behoeve van de inzender de schadevergoeding in, treft terzake zonodig schikkingen met de aansprakelijke deelnemer, en kwijt deze namens de inzender. De administratieve gegevens der vereniging terzake zijn zowel jegens de inzender als de aansprakelijke deelnemer bindend, behoudens tegenbewijs.

De vereniging is gerechtigd het door een aansprakelijke deelnemer verschuldigde te verhalen op c.q. te verrekenen met al datgene wat de vereniging uit hoofde van het R.Z.V. of anderszins aan de betrokken deelnemer verschuldigd is.

Artikel 20

De vereniging verzekert de in het R.Z.V. opgenomen waarden tegen diefstal en verlies, zulks ten behoeve van de inzenders. Het bestuur beslist over de omvang en de aard van de verzekering alsmede over de polisvoorwaarden en draagt zorg dat een gewaarmerkt afschrift van de polis door tussenkomst van de A.R. op eerste verzoek van een deelnemer ter inzage ter beschikking is. Ten behoeve van de inzender die het aangaat claimt het bestuur schades bij de verzekeraar, treft zonodig terzake met hem schikkingen en kwijt deze mede namens de inzender.

In geen geval is de vereniging tot meer gehouden jegens de inzender dan tot verrekening van de van de verzekeraar ontvangen schade-uitkering, verminderd met de terzake zijdens de vereniging gemaakte kosten.


Slotbepaling

Artikel 21

Het bestuur is bevoegd om ter uitvoering van het onderhavige reglement nadere regels te stellen. Over geschillen welke terzake van de toepassing van het onderhavige reglement mochten rijzen wordt door het bestuur naar recht en billijkheid beslist.VEILINGREGLEMENT

Ingevolge artikel 10 van de Statuten en artikel 13 van het Huishoudelijk Reglement

Artikel 1

Onder leiding van het bestuur van de vereniging worden veilingen gehouden.

Artikel 2

Het bestuur benoemt een veilingcommissie, bestaande uit de veilingmeester en twee andere leden, die belast is met de regeling en de administratie van de veiling.

Artikel 3

De veilingmeester draagt zorg voor het inschrijven van de kavels en legt de uit te betalen bedragen vast in een register. De in artikel 6 genoemde opgelden en provisies draagt hij maandelijks af aan de penningmeester.

Artikel 4

De te veilen kavels worden aan de veilingmeester toegezonden. De veilingmeester heeft het recht kavels van te geringe betekenis en van te slechte kwaliteit niet te accepteren; hij bepaalt tevens het tijdstip waarop de kavels worden geveild.

De veilingmeester heeft het recht zegels of poststukken aan welker volledige echtheid hij twijfelt aan een tot keuring bevoegde instantie ter keuring voor te leggen. In geval de met keuring belaste instantie deze twijfel niet wegneemt en dus niet tot certificering overgaat wordt de eigendom van de zegel of het poststuk impliciet overgedragen aan Op Hoop Van Zegels. Alvorens de veilingmeester zijn recht uitoefent informeert hij, met redenen omkleed, de inzender.

In dit geval wordt verstaan onder volledige echtheid het niet aanwezig zijn van enige verandering aan een of meerdere van hierna genoemde componenten van het zegel en/of het poststuk:

 • het zegelbeeld,

 • de ondergrond (het papier) waarop het zegelbeeld is afgedrukt,

 • in geval van een poststuk: de ondergrond waarop de zegel is aangebracht,

 • stempelafdrukken of enige andere vorm van postale ontwaarding,

 • de gom.

Hierbij doet het niet ter zake of deze modificatie is aangebracht door de inzender zelve of een of meer van zijn eigendomsvoorgangers.

Het overdragen aan Op Hoop Van Zegels vindt niet plaats indien deze voorwaarden tot in beslagname ruimer zijn geformuleerd dan die van een tot keuring bevoegde instantie onder de voorwaarde dat het als gemanipuleerd bevonden zegel of poststuk door de veilingmeester als gemodificeerd gekenmerkt wordt.

Artikel 5

De verkopers kunnen de door hen ingezonden kavels limiteren; de veilingmeester heeft het recht kavels, die te hoog gelimiteerd zijn, te weigeren.

Artikel 6

De verkoop geschiedt a contant; ten bate van de vereniging wordt aan verkopers een provisie van 5 % opgelegd. Tevens wordt zowel aan kopers als aan verkopers een bedrag van € 1,00 per kavel als tafelgeld in rekening gebracht.

Artikel 7

Alle porto- en overmakingskosten komen voor rekening van de verkopers.

Artikel 8

De hoogste bieder is koper; bestaat er twijfel tussen twee of meer bieders, dan zal de kavel opnieuw in veiling worden gebracht.

Artikel 9

De kavels worden tenminste een kwartier voor de aanvang der veiling ter bezichtiging gesteld. Zij worden verkocht zoals zij ter tafel worden gebracht. De inzenders dienen voor de omschrijving van door hen ingezonden kavels zorg te dragen.

Artikel 10

Kopers kunnen reclames, welke uitsluitend de omschrijving van de kavels en verborgen gebreken kunnen betreffen, binnen 48 uur bij de veilingcommissie indienen. Deze commissie beslist over alle reclames. De beslissing van de commissie is bindend. Eventuele kosten komen voor rekening van de onderliggende partij.

Artikel 11

De koper heeft het recht op keur; direct na de veiling dient de koper de veilingmeester mede te delen van dit recht gebruik te willen maken. De veilingmeester zendt de kavel zo spoedig mogelijk aan een tot keuring bevoegde instantie. De kosten van de keuring zijn voor rekening van de onderliggende partij. Indien geen uitspraak volgt, beslist de veilingcommissie.

Artikel 12

De afrekening met inzenders vindt plaats binnen 30 dagen na de veiling, behoudens in geval van toepassing van artikel 11.

Artikel 13

Tenzij in geval van grove schuld zijdens de vereniging of door haar bij de veiling betrokken functionarissen is de vereniging jegens de inzender nimmer aansprakelijk voor enigerlei schade uit hoofde van vermissing, beschadiging, verwisseling, ontvreemding van waarden of anderszins.

Artikel 14

Ter veiling aangeboden kavels welke niet verkocht zijn, dienen binnen één jaar na de datum waarop ze ter veiling zijn gebracht, door de inzender bij de veilingmeester te zijn teruggehaald. Indien de inzender dit nalaat, worden de kavels zonder limiet wederom ter veiling gebracht.

Artikel 15

Deelname aan de veiling impliceert dat deelnemers kennis hebben genomen van het onderhavige veilingreglement en alle daaruit voortvloeiende verplichtingen aanvaarden.

Artikel 16

In de gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.REGLEMENT ADVIESCOMMISSIE NALATENSCHAPPEN

Ingevolge artikel 10 van de Statuten en artikel 13 van het Huishoudelijk Reglement


Artikel 1

De vereniging heeft een commissie die postzegelverzamelaars en/of hun erfgenamen kan adviseren over de wijze van het te gelde maken van een verzameling.

Artikel 2

De commissie bestaat uit tenminste twee ter zake kundige leden, benoemd en ontslagen door het bestuur van de vereniging. De commissie kan zich laten bijstaan door andere leden van de vereniging voor wie dan dezelfde rechten en plichten gelden als voor de leden van de commissie.

Artikel 3

De commissie begint haar werkzaamheden na ontvangst van een desbetreffend verzoek. De werkzaamheden omvatten:

 • Het inventariseren van de verzameling en eventueel stockmateriaal en het geven van een globale indicatie van de verkoopbaarheid.

 • Het adviseren van de meest geschikte en voordelige wijze van verkoop, daaronder begrepen het eventueel scheiden of samenvoegen van delen van de verzameling.

 • Indien door de aanvrager gewenst, het verlenen van overige hulp en begeleiding bij de verkoop van de verzameling of onderdelen daarvan.

 • Advies kan worden uitgebracht over de volgende objecten: postzegels, poststukken, postwaardestukken, fiscale zegels e.d.

 • Een advies wordt door de leden van de commissie gezamenlijk uitgebracht. Dit advies wordt schriftelijk vastgelegd waarbij melding wordt gedaan van de naam van de verzoeker.

Artikel 4

De aan de commissie tijdens haar werkzaamheden bekend geworden gegevens worden als vertrouwelijke informatie behandeld.

Het is de leden van de commissie niet toegestaan onderhandse aankopen te doen uit de nagelaten verzameling, noch de verzameling of delen daarvan onder eigen beheer te nemen.

De adviezen van de commissie zijn geheel vrijblijvend en niet bindend.

Artikel 5

De commissie kan haar werkzaamheden verrichten zowel op aanvraag van (erfgenamen van) leden, als van niet-leden van de vereniging. Voor de werkzaamheden kan een kostenvergoeding gevraagd worden.

Artikel 6

Eventuele baten uit de bemiddeling voortvloeiende komen ten gunste van de vereniging.

Artikel 7

De vereniging is nimmer aansprakelijk voor enigerlei schade uit hoofde van vermissing, ontvreemding en verwisseling van waarden of anderszins.

Artikel 8

In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.