De postgeschiedenis en poststempels van Bloemendaal

De postgeschiedenis en poststempels van Bloemendaal

Arend Bultman en Ton Dietz

Vooraf: Dit overzicht van de Postgeschiedenis van Bloemendaal betreft hoofdzakelijk het dorp Bloemendaal. Op de website van ‘Op Hoop van Zegels’ wordt aparte aandacht gegeven aan de andere dorpen van de huidige gemeente Bloemendaal: Overveen, Aerdenhout, Vogelenzang en Bennebroek. In dit overzicht van de postgeschiedenis van het dorp Bloemendaal is dankbaar gebruik gemaakt van bijdrages van andere leden van Op Hoop van Zegels (Jan Groenendijk, David Haug, Dick Kerkvliet), van materiaal uit de rondzending poststukken van OHvZ (met dank aan Dik de Geus), van materiaal uit nalatenschappen en vooral ook van diverse internetbronnen (zoals Delcampe, EBay en wikipedia). Ook is gebruik gemaakt van het werk van de Po&Po groep van de Nederlandse Academie voor Filatelie (met dank aan Cees Jansen). De verwijzingen naar specifieke postzegels zijn volgens de NVPH Catalogus.

Opbouw:

Inleiding

“Bloemendaal…is een plaats en gemeente in de Nederlandse provincie Noord-Holland. De gemeente telt 23.273 inwoners (31 mei 2018, bron: CBS) en heeft een oppervlakte van 38,56 km² (waarvan 0,52 km² water).… De gemeente Bloemendaal is per 1 januari 2009 samengegaan met de gemeente Bennebroek, vóór deze datum de kleinste gemeente in Nederland (wat betreft oppervlakte)…De naam van de ‘fusiegemeente’ bleef Bloemendaal. Eerder bestond vrees dat de gemeente Haarlem bij haar uitbreidingsplannen een oog op Bloemendaal zou laten vallen (op 1 mei 1927 was al een deel van Bloemendaal door Haarlem geannexeerd), met name omdat er op het grondgebied van de gemeente Haarlem nauwelijks mogelijkheid tot huizenbouw meer is. Bloemendaal maakte als tegenreactie bekend, dat het mogelijk met de gemeente Heemstede zou samengaan tot een nieuw te vormen gemeente "Bloemenstede". Zover is het echter nooit gekomen”. Wikipedia

Bron: Wikipedia

Tot de Gemeente Bloemendaal behoren van noord naar zuid Bloemendaal (Bloemendaal dorp en Bloemendaal aan Zee), Overveen, Aerdenhout, Vogelenzang en Bennebroek. Daarnaast hoort ook een deel van het dorp Bentveld tot de Gemeente. 1

Bron: vlag van de Gemeente Bloemendaal: en wapen van de Gemeente Bloemendaal.

Historie Bloemendaal

Bloemendaal is een vrij recente naam voor de ambachtsheerlijkheid Tetterode, Aelbrechtsberg en Vogelenzang. In de periode van de ambachtsheerlijkheden (globaal de middeleeuwen) waren er adellijke families zoal de Brederodes die kastelen of hofsteden bezaten zoals Brederode, Aelbertsberg en Tetterode. Er was in het gebied van Bloemendaal geen klooster (wel een paar kapellen zoals de Petronellakapel).

Bloemendaal was een landelijk gebied. Het postverkeer betrof in die periode primair briefwisseling tussen de woonhuizen van de adel, het grafelijke hof, gerechtelijke dan wel ambtelijke organen en, last but not least, andere adellijke geslachten. Huwelijk en nalatenschap waren in die tijd voor de bezittende klasse contractueel geregeld dan wel onderworpen aan vaste spelregels b.v. of er wel of niet in de vrouwelijke lijn kon worden geërfd. De afwikkeling van erfenissen leidde soms tot conflicten die bestuurlijk – b.v. door de bisschop, de graaf van Holland of een rechtbank werden beslecht. De partijen communiceerden schriftelijk met de instanties. In de boeiende levensbeschrijving ‘nobel streven’ van Jan van Brederode door Frits van Oostrom blijkt dit een belangrijk onderwerp. De post werd bezorgd door (betaalde) bodes of meegenomen door vertrouwde personen. Er was geen structurele postorganisatie. De brieven zelf zijn nauwelijks bewaard gebleven. Uit de financiële administratie blijkt dat er boden zijn betaald c.q. brieven verstuurd.

Een voorbeeld van een middeleeuwse brief uit het Kartuis Nieuwlicht in Utrecht met de signatuur van de prior H(endrik) Wit in de marge. Bron: F. van Oostrom, Nobel streven (Uitgever Prometheus, 2017).

Bloemendaal werd in de 17e eeuw een dorp met een kleine kern rondom de kerk en meerdere (fraaie) landhuizen van rijke families. De aansluiting op het landelijke postnet dat zich aan het einde van de Republiek der Zeven Provinciën had ontwikkeld liep via Haarlem (in principe). Via deze stad was men aangesloten op een van de vijf vaste postritten met Alphen aan de Rijn als generaal uitwisselingskantoor. Bloemendaal had geen eigen postkantoor, derhalve dienden de brieven afgegeven te worden in Haarlem dan wel Bennebroek voor de rit van Amsterdam op Lisse of in Santpoort voor de rit van Amsterdam op Den Helder, Texel en Vlieland. Deze ritten liepen op iedere avond (bron: De Geschiedenis van Het Postvervoer van Dr. E. ten Brink, Uitgever:Fibula Van Dishoeck, gepubliceerd in 1969).

Er is voor het eerst sprake van een eigen postinrichting – een bestelhuis. Volgens PEP (Postmerken en Postinrichting Deel 1 – tot 1871; p. 315, uitgegeven in 2006) had Bloemendaal in 1851 een bestelhuis en in 1853 een hulppostkantoor. Op p. 340 staat gedetailleerde informatie, o.a. dat het postkantoor in 1881 (voor even) een zelfstandige status krijgt. Het kantoor staat bekend onder nummer 6035. In 1849 is er al een aanwijzing voor een afzender of bode bekend (ovaal stempel met een rand, in blauw als herkomstmerk) Po&Po2.

Het bijpostkantoor Haarlem-Bloemendaal werd opgericht op 5 januari 1883 (Circulaire 1190). Volgens de aanvullingslijst nummer 11 van oktober 1883 behoorde dit bijpostkantoor onder het postkantoor Overveen. In het stempelboek is echter een afdruk van het dagtekeningstempel met karakters geplaatst onder Haarlem. Tevens werd het nummerstempel 46 verstrekt op 2 januari 1883 alsmede een tweeregelig kantoornaamstempel met de tekst: HAARLEM BLOEMENDAAL. Gebruiksperiode van 5 januari 1883 tot en met 14 juni 1893.

Het zelfstandige postkantoor Bloemendaal trad in werking op 1 oktober 1902.

EO-filatelie Bloemendaal

De EO filatelie betreft primair brieven van en naar belangrijke families of belangrijke economische actoren uit de tijd dat er nog geen postzegels werden gebruikt. We hebben daar een voorbeeld van uit de periode vóó 1852 (het begin van het gebruik van postzegels in Nederland): 1815.

Bron: De Nederlandsche Postzegel- en Muntenveiling: “KASTELEINSBRIEF, zgn. Kasteleinsbrief die buiten de reguliere post om werd vervoerd, in dit geval gaf de verzender de brief mee aan de Schipper Knegge om deze te bezorgen bij "de casteleijn aan de Waddinxveense brug", Bloemendaal-Waddinxveen complete brief, 1815”. [zie ook de rubriek ‘eofilatelie’].

Ook een voorbeeld van de periode vlak na 1852, toen het nog toegestaan was om geen postzegels te gebruiken en bij aflevering te laten betalen voor de postdienstverlening.

Bron: Delcampe. Het betreft hier een brief naar een onderwijzer te Bloemendaal, verstuurd op 26 2 1856 vanuit Rotterdam, met een rood rond stempel. En met potlood: “10”, het af te rekenen bedrag.

Poststempels Bloemendaal

Hier concentreren we ons op het dorp Bloemendaal. Elders is er aparte aandacht voor de plaatsen Overveen (al is er in het begin overlap), Aerdenhout, Vogelenzang en Bennebroek.

  1. Stempel Bestelhuis

Vanaf 1851 functioneert het stempel ‘Bloemendaal’, van 1851 tot 1853 als een ovaalstempel met een rand, in blauw, type 61 (als herkomstmerk letters type 51).

Informatie van Korteweg 1957, p. 178. 1851 = opgericht als bestelhuis; 1853 = bevorderd tot hulppostkantoor.

  1. Langstempels

Van 1853 tot 1869 als langstempel met schreefletters in zwart (type 49) en van 1869 tot 1881 als langstempel in zwart met schreefloze letters.

Po&Po3: “Het bijpostkantoor Haarlem-Bloemendaal werd opgericht op 5 januari 1883 (Circulaire 1190). Volgens de aanvullingslijst nummer 11 van oktober 1883 behoorde dit bijpostkantoor onder het postkantoor Overveen. In het stempelboek is echter een afdruk van het dagtekeningstempel met karakters geplaatst onder Haarlem. Tevens werd het nummerstempel 46 verstrekt op 2 januari 1883 alsmede een tweeregelig kantoornaamstempel met de tekst: HAARLEM BLOEMENDAAL. Gebruiksperiode van 5 januari 1883 tot en met 14 juni 1893”.

Bron: Nederlandse Academie voor Filatelie. Het bijpostkantoor kreeg meteen de beschikking over poststempels waaronder een ‘afgeschreven’ stempel.

  1. Stempel afgeschreven

Bron: Nederlandse Academie voor Filatelie.

  1. Kleinrondstempel Overveen-Bloemendaal en Haarlem – Bloemendaal

“HAARL:BLOEMEND: Het bijpostkantoor Haarlem-Bloemendaal werd opgericht op 5 januari 1883 (Circulaire 1190). Volgens de aanvullingslijst nummer 11 van oktober 1883 behoorde dit bijpostkantoor onder het postkantoor Overveen. Een kleinrond dagtekeningstempel werd verstrekt op 2 januari 1883. In het stempelboek van De Munt is een afdruk aangebracht met de datum 11 augustus 1883. Zie tevens OVERVEEN-BLOEMENDAAL vanaf 4 januari 1887. Twee stempels met een dikkere buitenrand werden verstrekt op 4 juni 1894 (zie aldaar). Met een dikkere buitenrand werden twee kleinrondstempels toegezonden op 4 juni 1894. In het stempelboek van De Munt is geen afdruk van dit stempel aangebracht”.

Verzameling Dick Kerkvliet. Briefkaart van 2½ cent aan Boekhandelaar Van Gogh te Amsterdam vanuit Bloemendaal, met kleinrondstempel Haarl.-Bloemendaal 15 Oct 1885 en aankomst- plus bestellersstempel Amsterdam. Briefkaart met postwaarde van 2 ½ cent. Zelfde ontwerp als NVPH 33 uit 1876.

“OVERVEEN-BLOEMEND: Het bijpostkantoor Bloemendaal behoorde tot het ressort van het postkantoor Overveen. In het kleinrondstempel kwam dit pas in 1887 tot uitdrukking. Een kleinrondstempel alsmede een kantoornaamstempel werden verstrekt op 4 januari 1887. Het postkantoor Overveen ontving op 16 augustus 1881 één nummerstempel 210. Verder komen geen aantekeningen voor dat een tweede stempel zou zijn verstrekt. Het bijkantoor werd op 1 juni 1894 geplaatst onder het postkantoor Haarlem. Gebruiksperiode van 4 januari 1887 tot en met 14 juni 1893”.

Bron: Nederlandse Academie voor Filatelie.

Bron: De Nederlandsche Postzegel- en Muntenveiling: “OVERVEEN BLOEMEND:, op 31, 1ct groen”. Poststempel 20 juli 1892. NVPH 31 uit 1876.

Bron: De Nederlandsche Postzegel- en Muntenveiling: “OVERVEEN-BLOEMEND:, luxe op 43, 50ct geelbruin”. Poststempel 29 december 1892. NVPH 43 uit 1891.

Bron: PostHistorie: “Kleinrondstempel Haarl. – Bloemend: 1901. Haarlem Bloemendaal – Rotterdam 20.5.1901”. NVPH 55 uit 1899.

Verzameling David Haug, ex P. Engelenberg. Kleinrondstempel Haarlem Bloemend. 27 september 1901, naar Haarlem, met ook ontvangststempel Haarlem (grootrond) van die datum. NVPH 51 uit 1899.

Verzameling David Haug, ex P. Engelenberg. Kleinrondstempel Haarlem Bloemend. 1901 (?), naar Rotterdam. NVPH 51.

  1. Grootrondstempel Haarlem (Bloemendaal) en Grootrondstempel Bloemendaal

“Het grootrondstempel met de benaming HAARLEM (BLOEMENDAAL) werd op 14 februari 1898 in gebruik genomen”.

Bron: Nederlandse Academie voor Filatelie.

Verzameling David Haug, ex P. Engelenberg. Grootrondstempel Haarlem (Bloemendaal) 5 augustus 1901, naar Amsterdam. NVPH 51.

Verzameling David Haug, ex P. Engelenberg. Grootrondstempel Haarlem (Bloemendaal) 21 augustus 1901. NVPH 51 (3x).

Grootrondstempel Bloemendaal

Volgens Po&Po4 trad het “postkantoor … in werking op 1 oktober 1902. Op 26 september 1902 werden twee stempels, met twee dozen karakters, naar het postkantoor Bloemendaal gezonden. Een nieuw stempel, zonder karakters, volgde op 1 oktober 1905. De afdruk in het stempelboek is zeer slecht aangebracht en daardoor gevlekt en misvormd. Het langebalkstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 22 augustus 1907. Het postkantoor BLOEMENDAAL ontving drie grootrondstempels”.

Bron: eBay: “Grootrond BLOEMENDAAL op NVPH 51”.

Bron: eBay; Grootrondstempel Bloemendaal, verstuurd in 1904. NVPH 51.

Bron: Delcampe. Drukwerkkaart van Bloemendaal naar Amsterdam, verstuurd op 6 augustus 1904 en met Amsterdams ovalen bestellersstempel F34. NVPH 51.

Bron: Delcampe. Grootrondstempel Bloemendaal 18 aug 1904. Briefkaart naar Haarlem met Haarlems bikkelvormig bestellersstempel B.58. Briefkaart met postwaarde 2 ½ cent. Zelfde ontwerp als NVPH 55.

OHvZ Poststukken rondzending maart 2019 : Drukwerk met Grootrondstempel Bloemendaal 18 april 1905 via Amsterdam naar Batavia. NVPH 55.

Bron: Delcampe. Briefkaart van Bloemendaal naar Haarlem, met grootrondstempel 23 januari 1906. NVPH 51.

  1. Langebalkstempel

Informatie over de typenraderstempels van Bloemendaal: Bron: Nederlandse Academie voor Filatelie.

BLOEMENDAAL 1: LBPK 0288 Vervaardigd door De Munt in augustus 1907. Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 22 augustus 1907. Gebruiksperiode van 23 augustus 1907 tot en met 6 juni 1916.

Bron: eBay: “Netherlands Langebalk CANC Bloemendaal NVPH 87-89 VF” [uit 1907].

Bron: De Nederlandsche Postzegel- en Muntenveiling: “P13, mengfrankering ½ct en P14, 1ct met P35, 5ct op 2½ct de Ruyter op Lokaal gefrankeerd envelopje van Overveen naar Haarlem, 1908. NVPH 57 (1901) met Portzegels 13 (1902), 14 (1894, 2x), 35 en 36 (beide 1907). Poststempel Bloemendaal 22 maart 1908 en verwerkingsstempel Haarlem, plus een ‘afgeschreven Haarlem’ stempel.

Bron: eBay . Briefkaart vanaf de Brussel tentoonstelling uit 2910 naar Bloemendaal met langebalkstempel Bloemendaal 1, ontvangen op 24 7 1910, met Bloemendaals rechthoekig bestellersstempel A2. Briefkaart met postwaarde 5 cent, zelfde ontwerp als NVPH 60 uit 1899.

Bron: Delcampe: “Firma briefkaart Bloemendaal 1911 – Lucht / Water / Vuur / Eten”. Poststempel Bloemendaal 1, 25 9 1911. NVPH 55.

Bron: Postzegelblog. (Cees Janssen, 27 februari 2013, ‘Censuur in Engeland’: “Het was midden in de Eerste Wereldoorlog dat de heer Ruys de Perez uit Bloemendaal een brief schreef naar Harmer, Rooke en Co in Londen. De aangetekende brief werd verzonden op 28 januari 1916. De firma hield postzegelveilingen in Fleet Street en bestond al vanaf 1 januari 1909 en had sindsdien een goede naam opgebouwd. De samenwerking tussen Ernest George William Harmer … met Mark Rooke bleek zeer succesvol, want in 1910 kwamen al 24.736 kavels onder de hamer. Nu terug naar de brief. De envelop was gekocht op het postkantoor waarbij de postzegel van 12½ cent al was voorbedrukt. Door verzamelaars een postwaardestuk genoemd. Het tarief voor een brief was toen 12½ cent. De afzender had zelf al een afdruk aangebracht van een stempel AANGETEKEND alsmede van de datum 28 januari 1916. Een postzegel van 10 cent [NVPH 62] werd door de afzender bijgeplakt als aantekenrecht. Het betrof een aangetekende brief, daarom werd door de postambtenaar het gewicht (11 gram) naast de postzegels geschreven. Een aantekenstrookje van Bloemendaal werd opgeplakt. Daarna werden de postzegels gestempeld met het langebalkstempel nummer 1 van Bloemendaal op 28 januari 1916 tussen 4 en 5 uur namiddag. De brief is te Londen aangekomen en voorzien van een afdruk van een stempel REGISTERED in rode inkt. Daarna is de brief in handen gesteld van de censuur dienst die de envelop openmaakte en na controle sloot met een gegomde censuur strook. Op de strook is nummer 55 vermeld, waarschijnlijk het nummer van degene die de censuur heeft uitgevoerd. Op de strook aan de achterzijde van de envelop is de volledige tekst te lezen: Opened by Censor 55.

Bron: Postzegelblog.

De afzender! De heer P.J.B. Ruys de Perez, een zeer bekende naam uit de Tweede Wereldoorlog. Was het de ´Boy´ Ruys de Perez, die bij het uitbreken van de oorlog op 10 mei 1940 commandant was van de 1-ste JaVA op het vliegveld Ypenburg? De 1ste Luitenant-vlieger die met zijn jachtvliegtuig, een D-21 met nummer 222, deelnam aan de luchtgevechten, maar door een haperende mitrailleur helaas niets kon uitrichten? Nee, dat kon niet, want hij was op 7 juni 1909 in Bloemendaal geboren. Dan moest het zijn vader zijn, die dezelfde voorletters had als zijn zoon. Pierre Jean Baptiste Ruys de Perez, die later in het verzet ging, werd opgepakt en ter dood veroordeeld. Hij stierf op 15 augustus 1942 voor een vuurpeloton in de duinen bij Bloemendaal”.

Ook uit de eerste wereldoorlog en naar Huize Rodesteyn, waar de familie Ruys de Perez woonde.

Bron: eBay

Bron: eBay: “1915 FELDPOST env Naumburg/Saale > Bloemendaal; PORT P 48 + blok + paartjes P 15”. Aankomststempel Bloemendaal 1 (langebalkstempel) 13 5 1915. Naast een postzegel van het Duitse Rijk ook portzegels met een totale waarde van 15 cent. NVPH Port 15 (8x) uit 1894 en NVPH Port 48 uit 1913.

Bron: Delcampe. Briefkaart van Bloemendaal naar Deventer met langebalkstempel Bloemendaal 1, 22 2 1915. En briefkaart postwaarde 2 ½ cent, identiek aan NVPH 55.

BLOEMENDAAL 2: LBPK 2146 Opgeleverd door De Munt in april 1911. Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 21 april 1911. Gebruiksperiode van 22 april 1911 tot en met 6 juni 1916.

Nog geen illustratie gevonden, wel uit die tijd de volgende coupon.

Bron: eBay: “HOLLAND 1913 BLOEMENDAAL REPLY PAID COUPON 14c + HANDSTAMP REVERSE”.

  1. Kortebalkstempel

Po&Po: “BLOEMENDAAL (N.H.) 1: KBPK 1228 Opgeleverd door De Munt in juni 1916. Het stempel werd toegezonden op 6 juni 1916 en vernietigd op 8 september 1919. Gebruiksperiode van 7 juni 1916 tot en met 8 juli 1919.

Bron: Delcampe. Brief van Bloemendaal naar Semarang in Nederlands Indië. Poststempel Bloemendaal (N.H.) 1 korte balk. NVPH 60 uit 1899.

Bron: Delcampe. Brief van Bloemendaal naar Buitenzorg in Nederlands Indië, geopend door de Censuur tijdens de Eerste Wereldoorlog. Kortebalkstempel Bloemendaal (N.H.) 1, 6 V 1918. NVPH 63 uit 1899.

BLOEMENDAAL 1: KBPK 1231 Opgeleverd door De Munt op 4 juli 1919. Het hamerstempel werd toegezonden op 8 juli 1919 en vernietigd op 8 juni 1970. Gebruiksperiode van 9 juli 1919 tot en met 24 november 1969.

Bron: Delcampe. Briefkaart van Bloemendaal naar Engelberg in Zwitserland. Briefkaart met postwaarde 12 ½ cent (opdruk op 5c met identieke tekening als NVPH 60 uit 1899). Poststempel Bloemendaal 1 15 VI 1925.

Bron: eBay: “South Africa 1930 DUEcover to Bloemendaal”.Kortebalkstempel Bloemendaal 1 op portzegel NVPH port 55 uit 1912. Naast twee postzegels van Zuid Afrika 1d.

Bron: Delcampe. Poststempel Bloemendaal-1; 1926. NVPH 145 uit 1924.

Bron: Delcampe. Ansichtkaart van Bloemendaal (kortebalkstempel Bloemendaal-1) 14 X 1943. NVPH 172 uit 1935.

Bron: Delcampe; retourkaart van Hoofddorp naar Bloemendaal en terug, 5 XII 1947. Kortebalkstempel Bloemendaal 1. NVPH 334 uit 1940.

Bron: Delcampe. Kortebalkstempel Bloemendaal 1; 23 VII 1947. NVPH 461 uit 1946.

BLOEMENDAAL (N.H.) 2: KBPK 1229 Opgeleverd door De Munt in juni 1916. Het stempel werd toegezonden.

Bron: Delcampe. Brief van Bloemendaal naar Semarang en van daaruit doorgestuurd naar Bandoeng. Geopend door de Censuur tijdens de Eerste Wereldoorlog. Kortebalkstempel Bloemendaal (N.H.) 2 , 15 X 1917. NVPH 57 uit 1901 en 60 (2×0 uit 1899.

BLOEMENDAAL 2: KBPK 5250 Opgeleverd door De Munt op 25 november 1948. Het stempel werd toegezonden op 1 december 1948 en vernietigd op 17 april 1970. Gebruiksperiode van 2 december 1948 tot en met 24 november 1969.

Nog geen illustratie gevonden

BLOEMENDAAL (N.H.) 3: KBPK 1230 Opgeleverd door De Munt in juni 1916. Het stempel werd toegezonden op 6 juni 1916 en vernietigd op 8 mei 1925. Gebruiksperiode van 7 juni 1916 tot en met 4 januari 1921.

Bron: Delcampe.Brief van Bloemendaal naar Ginneken. Kortebalkstempel Bloemendaal (N.H.) 3, 14 III 1923. NVPH 81 uit 1922.

Bron: Delcampe. Brief van Bloemendaal naar Gelsenkirchen, Duitsland. Kortebalkstempel Bloemendaal (N.H.) 3 1 XII 1923. NVPH 125 uit 1923.

Bron: Delcampe

Briefkaart van Bloemendaal naar Zürich in Zwitserland. Kortebalkstempel Bloemendaal (N.H.) 3. 19 I 1923. Briefkaart postwaarde 12 ½ c. Identiek aan NVPH 108 uit 1922

BLOEMENDAAL 3: KBPK 1232 Opgeleverd door De Munt op 29 december 1920. Het stempel werd toegezonden op 4 januari 1921. Bij de afdruk is vermeld: in voorraad opgenomen. Hierbij is geen datum aangegeven. Op 24 november 1969 werd een nieuw cilinderbalkstempel verstrekt. a. Eerste gebruiksperiode van 5 januari 1921 tot .. (12-uurs karakters). b. Tweede gebruiksperiode van .. tot en met 24 november 1969 (24-uurs karakters).

Verzameling Jan Groenendijk. Kortebalkstempelfragment Bloemendaal 3. NVPH 65 uit 1908. Afstempeldatum niet zichtbaar.

Bron: eBay: “Netherlands #B164-B169 Bloemendaal to Hutchinson KS, 1946, registered”. Aangetekende brief van Bloemendaal naar Kansas, USA. NVPH 437 uit 1944, 438 uit 1946 en 454-459 uit 1946.

BLOEMENDAAL 4: KBPK 1233 Opgeleverd door De Munt op 28 mei 1918. Het stempel werd toegezonden op 1 juni 1918. Gebruiksperiode van 2 juni 1918 tot en met 1 december 1948.

Bron: Delcampe. Brief van Bloemendaal naar Buitenzorg, Nederlands Indië. Geopend door de Censuur tijdens de Eerste Wereldoorlog. Kortebalkstempel Bloemendaal 4. NVPH63 uit 1899.

Bron: Delcampe. Kortebalkstempel Bloemendaal-4; 2 V 1922. NVPH 61 uit 1899.

Bron: Marktplaats. Bloemendaal-Overveen, Bloemendaalscheweg. Onvolledig poststempel (kortebalk) Bloemendaal-4; 1924.

BLOEMENDAAL 4: KBPK 5251 Opgeleverd door De Munt op 25 november 1948. Het stempel werd toegezonden op 1 december 1948 en vernietigd op 17 april 1970. Gebruiksperiode van 2 december 1948 tot en met 24 november 1969.

Bron: Delcampe. Kortebalkstempel Bloemendaal 4 uit 1965. NVPH 630 uit 1954.

BLOEMENDAAL 5: KBPK 1234 Opgeleverd door De Munt op 19 juni 1925. Het stempel werd toegezonden op 6 juli 1925. Bij de afdruk is vermeld: Wordt opgezonden telefonische mededeling 20 februari 1969. Het stempel werd vernietigd op 20 juni 1969 en niet vervangen. Gebruiksperiode van 7 juli 1925 tot en met februari 1969.

Nog geen illustratie gevonden.

BLOEMENDAAL Girodienst

BLOEMENDAAL GIRO 1: KBGD 0014 Opgeleverd door De Munt op 3 december 1921. Het stempel werd verzonden op 8 december 1921. Bij de inventarisatie in 1969 bleek op 22 februari 1969 het stempel niet meer aanwezig te zijn. Wat er met het stempel is gebeurd, is niet bekend. Gebruiksperiode van 9 december 1921 tot…

Nog geen illustratie gevonden.

  1. Speciaal stempel Jamboree 1937

Bron: Delcampe. Speciale ansichtkaart en speciaal poststempel t.g.v. de Wereld Jamboree in Vogelenzang-Bloemendaal, 1937 NVPH 177 uit 1926.

Bron: Delcampe. Wereldjamboree, 1937, ‘Indisch kamp’. NVPH 174 uit 1927.

Bron: Delcampe Wereldjamboree, 1937, Hongaren. Met speciale jamboreepostzegel NVPH 293 uit 1937 en speciaal poststempel.

Zie verder de Poststempels van Vogelenzang.

  1. Cilinderbalkstempels

Po&Po: “BLOEMENDAAL (Bloemendaalseweg 39) Status 2007: Postkantoor (na 2007 opgeheven). BLOEMENDAAL Bloemendaalseweg 78 Gevestigd na 2007: Postkantoor”.

Bron: Nederlandse Academie voor Filatelie.

BLOEMENDAAL 1: Het cilinderbalkstempel was verstrekt op 24 november 1969.

Bron: Delcampe. Met cilinderbalkstempel Bloemendaal 1 , gebruikt in 1974. NVPH 623 uit 1953.

BLOEMENDAAL 2: Het cilinderbalkstempel was verstrekt op 24 november 1969 en in december 1992 nog in gebruik.

Nog geen illustraties gevonden

BLOEMENDAAL 3: Het cilinderbalkstempel was verstrekt op 24 november 1969 en in september 1988 nog in gebruik.

Nog geen illustraties gevonden

BLOEMENDAAL 4: Het cilinderbalkstempel was verstrekt op 24 november 1969.

Nog geen illustraties gevonden

Vanaf de privatisering van de PTT (1989, eerst als KPN en vanaf 1998 als TPG – TNT Post Groep, vanaf 2007 als TNT en vanaf 2011 als PostNL) blijft er in Bloemendaal een postkantoor functioneren, eerst op Bloemendaalseweg 39, en na 2007 op Bloemendaalseweg 78 (2061 CN Bloemendaal). Op dit moment (2019) is PostNL ondergebracht bij kantoorboekhandel Papyrium. Daarnaast zijn er op dit moment tien brievenbussen in Bloemendaal (volgens de website van PostNL). De postverwerking vindt plaats in Haarlem. In de rest van de Gemeente Bloemendaal is er een PostNL postkantoor in Overveen (Bloemendaalseweg 234), in Vogelenzang (Deken Zondagweg 55) en in Bennebroek (Schoollaan 21-30). Daarnaast zijn ook Sandd en Selectmail actief in Bloemendaal, naast allerlei pakketpostdiensten.

Annex 1: Bestellersstempels gebruikt in Bloemendaal

Informatie van Po&Po: “Het postkantoor Bloemendaal ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig). De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:

Nummers .1 tot en met .4 op 6 maart 1903. Bij de afdruk van bestellerstempel nummer .4 is vermeld: “Nr 4 sedert langen tijd verloren schrijven Directeur Bloemendaal October 1926. Een nieuw stempel met volgnummer .4 werd toegezonden op 16 oktober 1926”.

Nummer 2:

Bron: eBay Bestellersstempel Bloemendaal A.2. Langebalkstempel Bloemendaal-1, gebruikt als ontvangstempel. Gelegenheidsstempel Tentoonstelling 1910 in Brussel als vertrekstempel.

Nummer 4:

Bron: eBay Drukwerkkaart naar Bloemendaal, met treinstempel Almeloo-Apeldoorn (18 NOV 1904) en grootrondstempel Bloemendaal als ontvangstempel. Bestellersstempel Bloemendaal A.4. NVPH 51 uit 1899.

Nummer .5 is niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek. Ook ontbreekt een aantekening wanneer het stempel is verstrekt.

Bron: Delcampe: “1910 Postblad G13 met volledige randen van Haarlem naar Bloemendaal”. Poststempel (langebalkstempel 22 2 1910) Bloemendaal 1 en bestellersstempel A.5. Postblad met waarde 3 cent, identiek aan NVPH 57 uit 1901.

Nummer .6 is afgedrukt in het stempelboek zonder datum van verstrekking. De afdruk is aangebracht na 1 oktober 1905.

Bron: Delcampe. Briefkaart van Amerongen naar Bloemendaal, met vignet “Niet bestellen op zondag”. Bestellersstempel Bloemendaal A.6.

Nummer .7 op 26 januari 1912. Ook: Vervolgnummer .7 werd verstrekt op 26 november 1912.

Nog geen illustraties gevonden

Nummer .8 op 27 februari 1913. Stempel nummer .8 werd in mei 1916 toegezonden ter vervanging van het stempel uit 1913. In maart 1927 is dit stempel verloren geraakt en vervangen door een nieuw exemplaar. Op 18 maart 1927 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .8 toegezonden ter vervanging van het stempel verstrekt in mei 1916.

Nog geen illustraties gevonden

Nummer .9 in mei 1916. Het stempel werd toegezonden op 13 december 1919 ter vervanging van het exemplaar van 1916.

Nog geen illustraties gevonden

Nummers .10 tot en met .12 op 10 maart 1920. Het stempel [nr 12] werd toegezonden op 3 juli 1922 ter vervanging van het exemplaar van 1920.

Nog geen illustraties gevonden

Mededeelingen No 7345S van 10 juli 1929: Met ingang van 16 Juli 1929 worden de post-, telegraaf en telefoonkantoren te Bloemendaal en te Overveen vervangen door bijkantoren met volledige dienstuitvoering. Deze bijkantoren zullen voor den postdienst ressorteeren onder het postkantoor te Haarlem”.

Bron: Nederlandse Academie voor Filatelie.

Annex 2: Frankering bij Abonnement Bloemendaal

Bron: eBay

Annex 3: Belastingzegels Gemeente Bloemendaal

Uit de nalatenschap van de familie Swellengrebel. Bloemendaal kaart met zegel als bewijs van betaling voor een vuilnisemmer. Detail:

Uit de nalatenschap van de familie Swellengrebel. Bloemendaal zegel voor betaling reiniging.


voetnoten

1 “Bentveld is een klein dorp dat ligt in de gemeenten Zandvoort en Bloemendaal, in de Nederlandse provincie Noord-Holland. Het Zandvoortse deel van het dorp telt 940 inwoners (2007). Het dorp ligt aan de weg Aerdenhout–Zandvoort. Het Bloemendaalse deel van Bentveld wordt bestuurlijk ook wel Aerdenhout-Bentveld genoemd”. Bron: Wikipedia
versie 12-12-2019