Op Hoop van Zegels en haar postgeschiedenis, deel b

OHvZ postgeschiedenis b

Dit is het vervolg van OHvZ postgeschiedenis deel a.

1946 februari: ‘Bijzondere Ledensamenkomst’

Archief OHvZ. Gefrankeerd met 1 ½ cent en gemankeerd poststempel.

1946 maart: ‘Algemeene Ledensamenkomst’

Archief OHvZ: gefrankeerd met 1 ½ cent en vlagstempel: Haarlem 11 III 1946: ‘Nederlands Volksherstel, steun het materieel en geestelijk herstel’.

1946 april:

Archief OHvZ: gefrankeerd met 1 ½ cent en vlagstempel Haarlem 20 IV 1946: ‘Nederlands Volksherstel, steun het materieel en geestelijk herstel’.

1946 mei: ‘Algemeene Ledensamenkomst’

Archief OHvZ: gefrankeerd met 1 ½ cent en vlagstempel Haarlem: ‘Nederlands Volksherstel, steun het materieel en geestelijk herstel’.

1946 Juni: verslag van de vergadering waarbij 9 leden zijn afgevoerd “wegens politieke gezindheid” en waarin het verlies van expositiemateriaal aan de orde komt. Ook opmerkingen over Maandblad (papierschaarste) en Mededelingenblad. Tenslotte werd vermeld dat twee leden in de oorlog overleden zijn “door ’s vijands hand”. Ook andere postzegelverenigingen die aangesloten zijn bij de Bond hebben in deze periode ‘verkeerde’ leden ‘afgevoerd’. In 1956 is er binnen het bestuur van OHvZ discussie over het weer toelaten van deze ‘verkeerde’ lieden en dan wordt besloten om die weer aan te nemen “indien andere leden geen bezwaar hebben”. In de jaren ’60 wordt gesproken in OHvZ bestuursstukken over “een ongezonde toeloop tijdens en in de eerste jaren na Wereld Oorlog II”.

1946 juni: ‘Jaarlijksche Algemeene Ledenvergadering’ in de Muziekzaal van Café-Restaurant Brinkman, aan de Groote Markt te Haarlem.

Archief OHvZ: gefrankeerd met 1 ½ cent, kortebalkstempel Haarlem 18 VI 1946.

1946 juli: ‘Bijzondere ledensamenkomst’ in de Muziekzaal van Café-Restaurant Brinkman, aan de Groote Markt te Haarlem.

Archief OHvZ:

1946 september: Bijzondere ledensamenkomst

Archief OHvZ: gefrankeerd met 1 ½ cent en kortebalkstempel Santpoort Station 17 IX 1946.

Archief OHvZ: gefrankeerd met 1 ½ cent en vlagstempel Haarlem 17 IX 1946: “Stichting 1940-1945 Postgironummer 194045”.

1946 oktober: ‘Bijzondere ledensamenkomst’.

Archief OHvZ: gefrankeerd met 1 ½ cent en vlagstempel Haarlem: ‘Nederland Werkt’

1946 november:

Archief OHvZ: Gefrankeerd met 2 cent, vlagstempel Haarlem 25 XI 1946: “Nederland helpt Indië. U natuurlijk ook!”.

1946 december: ‘Algemeene Ledensamenkomst’

Archief OHvZ: gefrankeerd met 2 cent, 2 x NVPH .. en vlagstempel Haarlem 10 XII 1946: “Nederland helpt Indië. U natuurlijk ook!”.

1946 december: Mededelingenblad omdat het Maandblad nog steeds niet in staat was om vereniogingsnieuws op te nemen

Archief OHvZ

1947 januari: ‘Algemeende Ledensamenkomst’

Archief OHvZ: gefrankeerd met 2 cent en vlagstempel Haarlem 20 I 1947: ‘Nederland Werkt’.

1947 januari: informatie over Curaçao series

Archief OHvZ: gefrankeerd met 2 cent en vlagstempel Haarlem 1947: ‘Nederland Werkt’.

1947 februari:

Archief OHvZ

1947 maart: bericht van de penningmeester

Archief OHvZ: gefrankeerd met 2 cent en vlagstempel Haarlem 18 3 1947: ‘Nederlands Volksherstel, steun het materieel en geestelijk herstel’.

1947-48: Bewijs van lidmaatschap

Archief OHvZ. Drukwerkkaart van de penningmeester, waarbij hij zijn thuisadres opgeeft als verenigingsadres.

1947 april:

Archief OHvZ: gefrankeerd met 2 cent en vlagstempel Haarlem 15 IV 1947: “Stichting 1940-1945”.

1947 mei: ‘Algemene Ledensamenkomst’

OHvZ archief, gefrankeerd met 2 cent, vlagstempel Haarlem 27 V 1947: “Collecte Nationale Reclasseringsdag 2-8 juni 1948”.

1947 juni: jaarlijkse algemene ledenvergadering

Archief OHvZ . Briefkaart van OhvZ. Gefrankeerd met 2 cent, met kortebalkstempel en (ondersteboven) vlagstempel Haarlem 24 VI 1947: “Nederland werkt”.

1947: na een onderbreking van enkele jaren verschijnt in 1947 weer een jaarboek, maar dat zou meteen het laatste zijn.

OHvZ Archief

1947 september: Algemene ledensamenkomst

Archief OHvZ: gefrankeerd met 2 cent, met vlagstempel Haarlem 23 IX 1947: “NIWIN postgiro 511000”.

1948-1961: “Na de oorlog kwam het verenigingsleven weer op gang. Zo verscheen in 1948 weer, na vier jaar onderbreking, het jaarboek. Op deze wijze werden de leden weer geïnformeerd over de gang van zaken in de vereniging, kon men zien hoe het stond met het aantal leden en werd er een overzicht gegeven van de aanwezige publicaties in de bibliotheek. Een verenigingsbibliotheek was toen voor de wat dieper gravende filatelist een belangrijke bron van kennis. Het internet was in de verste verten nog niet aan de horizon. De oorlog had natuurlijk de uitwisseling van informatie met het buitenland niet bevorderd. De vereniging groeide langzaam doch gestaag en zo kon men in 1961 het vijftigjarig jubileum vieren. Dit gebeurde toen geheel in stijl met een receptie, de Haarlemse bloemenmeisjes en helaas geen envelop met stempel” Uit het jubileumboek van 2011, P. 8-16: De canon van “Op Hoop van Zegels”, Honderd jaar filatelie in Haarlem, door C.H.R.T. Weevers.

1948 oktober: Algemene vergadering, in de grote bridgezaal van Café-Restaurant Brinkmann aan de Grote Markt.

Archief OHvZ: gefrankeerd met 2 cent, vlagstempel Haarlem 18 X 1948: “Vermeld op Uw poststukken naam en adres afzender”.

1950 mei:

Archief OHvZ: gefrankeerd met 2 cent, vlagstempel Haarlem-Station 22 V 1950: “Stichting 1940-1945, koopt bewvrijdingssigaretten”.

1950, notulen jaarvergadering

Archief OHvZ

1951: Briefkaart aan de Nederlandse Philatelistische Vereniging ‘Op Hoop van Zegels’.

Verzameling David Haug, ex P. Engelenberg. Verstuurd uit Halfweg, 23 III 1951, poststempel Halfweg (N.H.) korte balk. Gefrankeerd met 6 cent (NVPH …).

1951 maart: Algemene Vergadering + uitnodiging 40-jarig jubileum, in restaurant Brinkmann aan de Grote Markt.

Archief OHvZ: gefrankeerd met 2 cent, vlagstempel Haarlem-Station 16 III 1951: “postidentiteitskaart 3 jaar geldig o zo gemakkelijk”.

1951: tentoonstelling

Archief OHvZ

1951: 40-jarig bestaan: jubileumtentoonstelling op 30 en 31 maart en 1 april 1951 in het Frans Hals Museum: een bescheiden aanpak vanwege de ‘hedendaagse ongunstige omstandigheden’, waarbij vooral gedoeld werd op de afgenomen koopkracht en de geringere aantrekkingskracht van het verzamelen van postzegels, ook tot uiting komend in het sterk gedaalde ledenaantal van de vereniging: van 507 in 1946 naar 399 in 1951. Dat zoiu verder dalen tot 365 in 1953. Dat aantal zou onder de 400 blijven tot 1958 om daarna spectaculair te stijgen tot een maximum van 1437 in 1984 (gegevens uit de jaarverslagen in het archief van OHvZ, zie ook de grafiek aan het begin van dit artikel).

1956-57: lidmaatschapskaart

Archief OHvZ

1959 december: Algemene Vergadering, met aankondiging 50-jarig bestaan, in gebouw Cultura, Jansstraat 83 te Haarlem.

Archief OHvZ

1961 februari: Algemene Vergadering, met programma jubileumviering, in de aula van de A.H. Gerhardschool, Zijlvest 25A, bij de Raaks.

Archief OHvZ. Verstuurd met ‘frankering bij abonnement Haarlem’.

1961: 50-jarig bestaan met een jubileumtentoonstelling in ‘Het Huys van Looy’ aan de Kleine Houtweg.

OHvZ Archief: Op Hoop van Zegels 50 jaar 1911-1961

Archief OHvZ

Archief OHvZ: de voorzitter, de heer P. de Jong, met de bondssecretaris C. Muys

“Er is wel een ontwerp gemaakt voor de jubileumenvelop, maar deze is nooit echt verschenen”. Uit het jubileumboek van 2011, P. 8-16: De canon van “Op Hoop van Zegels”, Honderd jaar filatelie in Haarlem, door C.H.R.T. Weevers.

Archief OHvZ: het bestuur in 1961

Archief OHvZ: feestavond 1961

“De bestuursleden brengen een toast uit op het 50 jarig jubileum. v.l.n.r. P.H.S. Mos, D.J. Muller, P. de Jong, M.W. v.d. Koog, J.M. van Putten en J. de Graaf”. Uit het jubileumboek van 2011, P. 8-16: De canon van “Op Hoop van Zegels”, Honderd jaar filatelie in Haarlem, door C.H.R.T. Weevers.

“De ereleden tijdens de receptie. v.l.n.r. P. Engelenberg, J. Robbers en J.P. Traanberg”. Uit het jubileumboek van 2011, P. 8-16: De canon van “Op Hoop van Zegels”, Honderd jaar filatelie in Haarlem, door C.H.R.T. Weevers.

“De heren (v.l.n.r.) Muller, Broodman en de Jong ontvangen de gelukwensen van de Bondsvoorzitter dhr. van der Heijden”. Uit het jubileumboek van 2011, P. 8-16: De canon van “Op Hoop van Zegels”, Honderd jaar filatelie in Haarlem, door C.H.R.T. Weevers.

Jaren ’60: “In de jaren zestig veranderde er het nodige in Nederland. Door de stijgende welvaart, o.a. met de invoering van de vrije zaterdag, kwam er meer vrije tijd. Zo ontstond er een goede voedingsbodem voor groei van verenigingen. De vereniging werd bij uitstek een plek waar men gelijk geïnteresseerden kon ontmoeten, kennis en ervaring uitwisselen. Zo ook bij OHvZ, het aantal leden groeide gestaag van 479 in 1961 tot 1200 in 1971 bij het zestig jarig bestaan. Financieel ging het de vereniging ook goed door onder meer mooie omzetten bij het rondzendverkeer en de veiling. Toch bleef er natuurlijk nog altijd wat te wensen, zoals het aantal lezers op de leesportefeuille wat in de hoogtij dagen minder dan 10% van de leden was. Ook werd er in deze jaren herhaaldelijk een lans gebroken om niet alleen Nederland en Overzeese Gebiedsdelen te verzamelen”. Uit het jubileumboek van 2011, P. 8-16: De canon van “Op Hoop van Zegels”, Honderd jaar filatelie in Haarlem, door C.H.R.T. Weevers.

1962: Aandacht voor OHvZ in het Haarlems Dagblad van 28 september 1962

Archief OHvZ

1962 december: Algemene Vergadering in de Muziekzaal van rest. Brinkman aan de Grote Markt

Archief OHvZ: Frankering bij abonnement Haarlem

1964 januari: Algemene vergadering in de aula van de A.H. Gerhardschool, Zijlvest 25A bij de Raaks.

Archief OHvZ: dubbelkaartje, dicht bedrukt, verstuurd met Frankering bij abonnement Haarlem.

1964 september: Algemene Jaarvergadering in de aula van de A.H. Gerhardschool, Zijlvest 25A bij de Raaks.

Archief OHvZ: dubbelkaartje, verstuurd per Frankering bij abonnement.

1964 november: Algemene vergadering in de aula van de A.H. Gerhardschool, Zijlvest 25A bij de Raaks.

Archief OHvZ: dubbelkaartje, verstuurd per Frankering bij abonnement.

1964: Brief van de ‘Nederlandsche Philatelistische Vereeniging Op Hoop van Zegels’

Uit de nalatenschap van de heer C. Prins. Brief van OHvZ (Heemstede) naar Heemstede, met poststempel van Amsterdam Centraal Station, 15 XII 1964. Secretaris van OHvZ was toen M.W. v.d. Koog te Heemstede.

1965: erelidmaatschappen voor de heren P.H.S.Mos en W.H.E. Nieuwenhuis.

1965 september: Algemene Jaarvergadering in de aula van de A.H. Gerhardschool, Zijlvest 25A bij de Raaks.

Archief OHvZ: dubbelkaartje, verstuurd per Frankering bij abonnement Haarlem.

1965 oktober: Algemene vergadering in de aula van de A.H. Gerhardschool, Zijlvest 25A bij de Raaks.

Archief OHvZ: dubbelkaartje, verstuurd per Frankering bij abonnement Haarlem.

Voor het vervolg zie OHvZ postgeschiedenis, deel c.
versie 15-06-2020