Op Hoop van Zegels en haar postgeschiedenis, deel a

OHvZ postgeschiedenis a Het begin

Samengesteld door Ton Dietz

Allereerst is hier een chronologisch overzicht van opmerkelijke historische feiten. Daarna volgt in de bijlage een overzicht van bestuursleden en functionarissen sinds 1911.

De Haarlemse Filatelistische vereniging Op Hoop van Zegels is opgericht op 1 maart 1911 en erkend als ‘Nederlandsche Philatelistische Vereeniging’ bij Koninklijk Besluit van 1 november 1912. Bij jubilea is vaak al stilgestaan bij de geschiedenis van de vereniging (zoals in het boekje bij het 100-jarig jubileum in 2011) en ook het verenigingsarchief bevat vele bronnen. We zullen die hier samenvatten en vooral kijken waar we een en ander kunnen illustreren met filatelistisch materiaal.

Het verloop van het ledenbestand 1911-2020

1911: de oprichting

“Een zevental Haarlemse schoolvrienden had [1 maart 1911] iets heel anders te doen. In de tuinkamer van de woning van een van hen, gymnasiast F.M. Westerouën van Meeteren (Wagenweg 34), kwamen ze bij elkaar om voor hun liefhebberij, het verzamelen van postzegels, te proberen het onderlinge ruilverkeer te verruimen, de verzamelaarskring uit te breiden en zo meer en meer zegels te vergaren. Dat mocht natuurlijk geen ongeorganiseerd gerommel en ongeregeld gegrabbel worden. En dus werd die avond meteen maar een heuse vereniging opgericht. Nee, niet de Haarlemsche, maar, heel ambitieus, de Nederlandsche Philatelistische Vereeniging ‘Op Hoop van Zegels’. Al moesten de statuten en reglementen nog worden opgesteld, een bestuur kwam er alvast. J(ohn) E. Lieftinck werd tot voorzitter gekozen en Westerouën van Meeteren tot secretaris-penningmeester….

In de oudste archiefstukken wordt helaas nergens vermeld hoe de vereniging aan haar originele, speelse naam is gekomen. Pas in 1961, bij het vijftigjarig bestaan, zou daarover iets zwart op wit worden geopenbaard. In het toen verschenen jubileumboekje onthult John Robbers in een voetnoot bij zijn artikel over de kinderjaren van OHvZ dat de naam ‘werd aangenomen op voorstel van Wim Versfelt’, een van de oprichters. Het kan haast niet anders dan dat Versfelt die vondst werd ingegeven door het vermaarde toneelstuk Op hoop van zegen van Herman Heijermans, dat sinds 1900 al honderden voorstellingen had beleefd met Esther de Boer-van Rijk in de rol van vissersvrouw Kniertje. Op Hoop van Zegels: een aansprekender naam kan een filatelistenvereniging niet sieren en alleen al daarom verdient ze het de honderd jaar te halen.

…De vereniging ging voortvarend van start met tien leden. Direct werd al een circulatiesysteem opgezet met door elk lid vol te plakken postzegel-ruilboekjes. Blijkbaar ontstond er in het begin nog wel eens vertraging in het rondzendverkeer, want op 6 mei 1911 kwam het bestuur al met een ‘strafreglement’: wie niet tijdig de boekjes doorstuurde, liep het risico op een boete of zelfs een schorsing. Dat moet hebben geholpen. Aan het einde van het eerste verslagjaar, toen OHvZ 31 leden telde, bleken niet minder dan 112 ruilboekjes te zijn rondgegaan. Ruilboekjes? Nee, niet echt natuurlijk. De uitgenomen zegels moesten worden gekocht, en eens per jaar werden met elke deelnemer de aan- en verkopen verrekend. Zo bleef het ruilprincipe gehandhaafd, was de gedachte. Want wie op een saldo van ongeveer fl 0,00 uitkwam, had per slot van rekening toch zijn doubletten verruild voor aanwinsten voor zijn verzameling. Die ‘gesloten beurs’-doelstelling bleef in de praktijk overigens niet lang houdbaar. De leden hoopten immers op zegels? Wel, die pakten ze, ook als ze zo meer zakgeld kwijt waren dan hun eigen inzending opbracht. Daarbij ging het vooral om halve en hele centen en stuivers en een enkel dubbeltje. Niettemin bedroeg de ‘omzet’ in het eerste OHvZ-jaar fl 212,77. Met de kas van de club zelf stond het er aan het begin van het tweede jaar niet zo florissant voor. Gezien de hoger oplopende kosten achtte het bestuur het in mei 1912 ‘zoo niet noodzakelijk, toch zeer gewenscht’ de jaarlijkse contributie met fl 0,50 te verhogen tot fl 1,50. Met 26 tegen 6 stemmen gingen de aanwezige leden akkoord met deze toch wel forse verhoging”. Uit het jubileumboekje van 2011: p. 17-24: Johan Jongma, Filatelie in de goede oude tijd . Het jaar 1911 en de vliegende start van ‘Op Hoop van Zegels’.

1912: Foto van het eerste bestuur

Uit het jubileumboek van 2011, P. 8-16: De canon van “Op Hoop van Zegels”, Honderd jaar filatelie in Haarlem, door C.H.R.T. Weevers: “ Op deze oudst bekende foto uit het archief zien wij het nog jeugdige bestuur bij het eenjarig bestaan in 1912. De foto is genomen ten huize van de penningmeester, de tuinkamer van Wagenweg 24 te Haarlem. Van links naar rechts: De jonge heer Kikkert (met catalogus in de hand), Wim Versfelt (voorzitter), F.M. Westerouen van Meeteren (penningmeester) en John Robbers (lid). Het eenjarig bestaan in 1912 was meteen al een mooie gelegenheid om, met een OHvZ menu, het jubileum te vieren”.

1912: Goedkeuring van de statuten

Uit het jubileumboek van 2011, P. 8-16: De canon van “Op Hoop van Zegels”, Honderd jaar filatelie in Haarlem, door C.H.R.T. Weevers.

“Op 1 november 1912 werden [de statuten] bij Koninklijk Besluit goedgekeurd en op 12 december volgde de publicatie in de Staatscourant. Heel fraai staat het doel van de vereniging beschreven: ‘het bevorderen der postzegelkunde, alsmede het bevorderen der ruilbetrekkingen tusschen de leden,’ welk doel zij tracht te bereiken ‘door het verzamelen van postwaarden voor hare leden gemakkelijk te maken door het rondzenden van duplicaten bij de leden en het oprichten en in stand houden van eene boekerij op philatelistisch gebied’. Met ‘duplicaten’ zijn doubletten bedoeld, dus ‘dubbele’ zegelexemplaren”. Uit het jubileumboekje van 2011: p. 17-24: Johan Jongma, Filatelie in de goede oude tijd . Het jaar 1911 en de vliegende start van ‘Op Hoop van Zegels’.

1912: Jaarboek, statuten en reglement

Uit het jubileumboek van 2011, P. 8-16: De canon van “Op Hoop van Zegels”, Honderd jaar filatelie in Haarlem, door C.H.R.T. Weevers: “In de eerste 25 jaar van haar bestaan was OHvZ een vereniging met een stabiel bestuur, een langzame groei in het ledental. De jaarboekjes, overigens een aardige bron om inzicht te krijgen in het reilen en zeilen van de vereniging, laten goed zien dat leden werven, ook in de jaren twintig van de vorige eeuw, geen gemakkelijke zaak was… Het aantal leden groeide gestaag, de vereniging kreeg langzaam de vorm die het in feite nu nog heeft. Verenigingsbijeenkomsten kende men, ook lezingen, ruilmogelijkheden en er werd ook rondzendverkeer opgezet. Later kwam er ook een bibliotheek, toen zeker een belangrijk element in het zoals de statuten het zeggen “bevorderen der postzegelkunde”. Ook moest elk nieuw lid kennis nemen van de statuten en het huishoudelijk reglementen en deze ondertekenen”.

1913: In dit jaar kregen alle leden van OHvZ een abonnement op het Philatelistisch Maandblad, dat in 1912 was begonnen.Uit het jubileumboekje van 2011: p. 17-24: Johan Jongma, Filatelie in de goede oude tijd . Het jaar 1911 en de vliegende start van ‘Op Hoop van Zegels’.

“Voorblad van de eerste gedrukte ledenlijst, maart 1913. Vanaf 1912 is er aanmerkelijk meer archiefmateriaal bewaard gebleven, al zijn dat voornamelijk uitnodigingen voor en verslagjes van bijeenkomsten en, na 1914, ook jaarrekeningen. Helaas geen jaarverslagen, maar wel regelmatig bijgewerkte ledenlijsten. Een van de eerste, nog handgeschreven, is medio 1912 opgemaakt. Omdat bij de namen ook de adressen zijn vermeld, kan worden vastgesteld dat de oprichters van OHvZ het predikaat Nederlandsche Philatelistische Vereeniging niet uit ijdele hoop hadden gekozen. Van de toen 45 leden woonden er 26 in Haarlem, 6 elders in Noord-Holland en de overige 13 daarbuiten, tot in Deventer, Ginneken en Maastricht toe. Opvallend is het aantal leden (8) in ’s-Gravenhage-Scheveningen; daar was dan ook eind 1911 al een afdeling van OHvZ gevormd. Uit de lijst blijkt verder dat er in 1912 zes dames lid waren. Afgaande op de adressen van de Haarlemse leden zou je kunnen zeggen dat OHvZ een select gezelschap verzamelaars was, merendeels wonend in villaparken of anderszins ‘van goeden huize’. Op de lijst staan verscheidene klinkende, soms dubbele namen, enkele zelfs met een academische of adellijke titel. Verbazend is dat eigenlijk niet. Het beeld klopt met dat van de georganiseerde filatelie elders in het land en in die tijd. Het in vereniging bedrijven van de postzegelkunde hoefde dan geen dure liefhebberij te zijn, het was wel een tamelijk ‘elitaire’, in elk geval studieuze bezigheid, waarvoor je zeker enig kennisniveau (geografie, talen) en (post)historische interesse moest kunnen in- en opbrengen… De vereniging telde toen ruim zestig leden. Het ligt voor de hand te veronderstellen dat, gezien het jeugdig en wervend enthousiasme van de oprichters, OHvZ aanvankelijk ook een overwegend jong gezelschap was. De deelname aan het ruilverkeer moet vrij groot zijn geweest, evenals de opkomst op de clubavonden, waar altijd wel wat te leren en te halen viel. Of te winnen, want een vast agendapunt was de verloting van enkele recente zegeluitgiften. De bijeenkomsten vonden in het eerste jaar nog plaats ten huize van een van de bestuursleden. De groei van de vereniging maakte het vanaf 1912 al noodzakelijk om voor de vier à vijf vergaderingen per jaar een zaal te huren, o.a. in het Brongebouw en café Brinkmann”.

Het Brongebouw in het Frederikspark, waar OHvZ in de beginjaren regelmatig bijeenkomsten hield”. Uit het jubileumboekje van 2011: p. 17-24: Johan Jongma, Filatelie in de goede oude tijd . Het jaar 1911 en de vliegende start van ‘Op Hoop van Zegels’.

1914 maart: bewaard gebleven uitnodiging voor een filatelistische lezing in Café Brinkmann aan de Groote Markt.

Archief OHvZ

1914 oktober: Huur van een safe-loket bij de Hollandsche Handelsbank aan de Groote Markt te Haarlem.

1918: aansluiting bij de Nederlandsche Bond van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars.

Uit het jubileumboekje van 2011: p. 17-24: Johan Jongma, Filatelie in de goede oude tijd . Het jaar 1911 en de vliegende start van ‘Op Hoop van Zegels’: “OHvZ bestaat nu wel honderd jaar, maar heel oud is dat in het wereldje van de georganiseerde filatelie toch niet. Elders in ons land waren al veel eerder verzamelaarsclubs opgericht. De eerste was de Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars in Amsterdam (1884), waarbij zich ook andere lokale groeperingen aansloten. Vóór 1900 hadden o.a. Breda, Arnhem, Den Haag, Utrecht en Rotterdam een zelfstandige filatelieclub. Al spoedig werden er tentoonstellingen georganiseerd en verschenen er filatelistische bladen, zoals het Nederlandsch Tijdschrift voor Postzegelkunde (vanaf 1884) en Het Postzegelblad (1897). In 1908 kwam een landelijke overkoepeling tot stand met de oprichting van de Nederlandsche Bond van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. OHvZ sloot zich in 1918 daarbij aan”.

1921: Tienjarig bestaan: twaalfde ‘Nederlandschen Philatelistendag’ in de grote bovenzaal van de Sociëteit ‘Vereeniging’ in de lange Begijnestraat te Haarlem. Feestvergadering in de Concertzaal van het ‘Groot Badhuis’ te Zandvoort (uit: 85 jaar OHvZ, 1996).

Archief OHvZ

Archief OHvZ

1925: eerste jaarboek: vanaf 1925/1926 zou er jaarlijks een jaarboek verschijnen, met daarin steeds ook alle namen en adressen van de leden. Dat gebeurde tot en met 1943 en daarna nog een keer in 1947. Daarna werd deze traditie beëindigd.

Archief OHvZ

1927: drukwerk met uitnodiging voor de ‘algemeene vergadering’. De algemene vergadering werd in dat jaar gehouden in juni in het gebouw van de ‘Haarlemschen Kegelbond’, in de Tempeliersstraat te Haarlem. Waarnemend secretaris was toen J.C. Wildschut.

Verzameling David Haug, Voorzijde drukwerk kaart met NVPH …2x en machinestempel Haarlem. Ook met achthoekig bestellersstempel A 149 (juni 1927). Ook afbeelding van de achterzijde van de drukwerk kaart met de agenda van de algemene vergadering. Kaart aan OHvZ lid A.H.B. Bloem. Niet bezorgd en retour afzender.

Bron: Delcampe: “Haarlem 1927 Filatelistenvereniging Op Hoop Van Zegels ALV met agenda”. Met Korte Balk Stempel Haarlem 7 en Bestellersstempel B.62.

1929: drukwerk met uitnodiging voor de ‘algemeene vergadering’. Die werd toen gehouden in januari, nog steeds in het gebouw aan de Tempeliersstraat. Secretaris was L. Germeraad.

Bron: Delcampe. Voorzijde drukwerk kaart met NVPH … en machinestempel Haarlem 23 1 1929. Ook met bestellersstempel B.38. ). Ook afbeelding van de achterzijde van de drukwerk kaart met de agenda van de algemene vergadering. Kaart aan prominent OHvZ lid J.P.Traanberg.

1931: Feestavond ter ere van het 20-jarig bestaan in het gebouw van de ‘Haarlemschen Kegelbond’.

1931: Uitnodigingskaart voor de ‘jaarlijksche algemeene ledenvergadering’ 27 maart 1931

Archief OHvZ

1936: 27e Algemeene Philatelistendag in Haarlem, bij het 25-jarig bestaan van Op Hoop van Zegels. Daarvoor werden diverse speciale briefkaarten gemaakt, met of zonder ingedrukte postzegels. En er was ook een speciaal poststempel.

Archief OHvZ: Jubileumjaarboek, met programma van de 27e Ned. Philatelistendag 4, 5 en 6 september 1936. Locatie: Café Brinkman aan de Grote Markt. Feestvergadering in Cabaret ‘La Gaité’ aan de Raaks.

Twee proefbriefkaarten voor de 27ste Philatelistendag op 25 september 1936 in Haarlem ter gelegenheid van het 25 jarige jubileum van OHvZ – 1911-1936. Uit het Jubileumboek van 2011 p. 31-44: Haarlem als verzamelgebied, Collectie P. Engelenberg †, door J.M. van Putten.

Uit de verzameling Haarlem van Dik de Geus.

Archief OHvZ. Poststempel 27e Nederlandsche Philatelistendag 5 september 1936 Haarlem, op speciale briefkaart met waarde 2 cent.

Verzameling Jan Groenendijk. Briefkaart t.b.v. de Poststempel 27e Nederlandsche Philatelistendag met waarde 5 cent. 5september 1936 Haarlem.

Uit het jubileumboek van 2011, P. 8-16: De canon van “Op Hoop van Zegels”, Honderd jaar filatelie in Haarlem, door C.H.R.T. Weevers: “Ontvangst ten stadhuize van de deelnemers aan de 27e Nederlandse Philatelistendag op 5 september 1936. De Haarlemse Postharmonie brengt een serenade, een prachtig tijdsbeeld!”.

Uit het jubileumboek van 2011, P. 8-16: De canon van “Op Hoop van Zegels”, Honderd jaar filatelie in Haarlem, door C.H.R.T. Weevers: “De filatelistendag werd opgeluisterd met een poststempel. Op het “zegeltje” is het menu te lezen van het jubileumdiner dat werd geserveerd in het Groot Badhuis te Zandvoort”.

Archief OHvZ. Poststempel 27e Nederlandsche Philatelistendag 5 september 1936 Haarlem, met een vignet voor het Diner van Op Hoop van Zegels in het Groot Badhuis te Zandvoort 5 september 1936.

Archief OHvZ: poststempel 27e Nederlandsche Philatelistendag 5 september 1936 Haarlem op brief van de NV Postzegelhandel Philadelphia, met speciaal poststempel. Gefrankeerd met 3 cent (NVPH…).

1937: “Bijeenkomsten van OHvZ in Sociëteit aan de Zijlweg 1. De leden bijeenkomsten werden gemiddeld bezocht door 39 personen meldde het jaarboekje. Ook werden er kritische opmerkingen gemaakt over de prijsstelling in de rondzendboekjes”. Uit het jubileumboek van 2011, P. 8-16: De canon van “Op Hoop van Zegels”, Honderd jaar filatelie in Haarlem, door C.H.R.T. Weevers.

1939: Briefkaart van de 30e ‘Nederlandsche Philatelistendag’, op 2 september 1939 in ’s-Gravenhage. Op de kaart is aangegeven dat de 30e Nederlandsche Philatelistendag georganiseerd werd door elf bij de Bond aangesloten verenigingen, waaronder die in Haarlem.

Verzameling Ton Dietz, uit nalatenschap via OHvZ veiling januari 2020. Gefrankeerd met 5 cent (NVPH …) en met speciaal poststempel.

1939-’40: “In het verenigingsjaar 1939/1940 maakt men melding van het feit dat het niet makkelijk is inzicht te verkrijgen over het buitenland door de moeilijke politieke situatie. Ook klaagt men dat er wereldwijd enorm veel zegels worden uitgegeven, zo stond eind 1937 de teller op 66259 postzegels. Voor de leden was er een excursie naar het postkantoor aan de Baljuwslaan om de nieuwe Transorma sorteermachine in werking te zien. Tenslotte werd John Robbers, bestuurslid vanaf de oprichting het erelidmaatschap aangeboden”. Uit het jubileumboek van 2011, P. 8-16: De canon van “Op Hoop van Zegels”, Honderd jaar filatelie in Haarlem, door C.H.R.T. Weevers.

: John Robbers wordt erelid

OHvZ Archief: jaarboek 1939-40.

1940-1945: “De jaren 1940 – 1945 waren ook voor onze vereniging moeizaam. In 1941 lezen we in het jaarboekje dat ‘ter dekking van schade door verlies van een rondzending door oorlogsdaden werd een extra heffing, aan verkoopers in het seizoen 1940, in rekening gebracht’. Het was in 1941 nog wel mogelijk om een excursie naar Johan Enschede te organiseren. Dit was tevens het laatste jaarboekje dat voorlopig verscheen. Vanaf 1943 liep het bezoek aan de bijeenkomsten sterk terug, zoals men dat noemde ‘wegens oorlogsomstandigheden’ “. Uit het jubileumboek van 2011, P. 8-16: De canon van “Op Hoop van Zegels”, Honderd jaar filatelie in Haarlem, door C.H.R.T. Weevers.

1940: uit het jaarboek van maart 1940

Archief OHvZ

Uit de notulen van de Algemene Ledenvergadering van vrijdag 28 juni 1940, in Sociëteit Vereeniging, de eerste OHvZ bijeenkomst na het uitbreken van de Oorlog: “In zijn openingstoespraak herdenkt de voorzitter [de heer Frupp] alle gevallenen…dankbetuiding van de Weduwe Zwolle [hoofdredacteur Maandblad] voor gezonden condoléance met ’t sneuvelen van haren echtgenoot…onze localiteit niet voldoende verduisterd kan worden weshalve de vergadering moet worden bespoedigd…verbranding 1 onzer rondzendingen te Rotterdam door de brand na ’t bombardement… tien boekjes van negen leden..ter gezamenlijke waarde van f. 300”.

1940: uit het jaarboek van 1941 (augustus 1940)

OHvZ Archief

1941: uitnodiging bijeenkomst (“bijzondere ledensamenkomst”) op 29 november 1941

1941-‘42: Moeilijke omstandigheden

OHvZ Archief

1942: Verplichte nieuwe statuten, februari 1941, zichtbaar in het Jaarboek 1942-43 op de kaft.

Archief OHvZ

OHvZ Archief

OHvZ Archief

1943 oktober: voorstel van OHvZ aan alle postzegelverenigingen om tot een Bondsblad te komen, gemakkelijker gemaakt doordat het (aan zeven ‘bevoorrechte verenigingen toebehorende’) Maandblad niet meer kan verschijnen door de oorlogsomstandigehden (papierschaarste).

1943 oktober: Felle aanval van de Haagsche Filatelisten Vereeniging op het voorstel van OHvZ om van het Maandblad (dat al een tijd door papierschaarste niet verschijnt) een Bondsblad te maken, met het verzoek aan alle bij de Bond aangesloten postzegelverenigingen om niet op dit ‘unfaire’ voorstel uit Haarlem in te gaan, dat gezien wordt als het ‘om hals brengen’ van het Maandblad.

Archief OHvZ: brief (drukwerk) van de Bond in ’s-Gravenhage aan de secretaris van OHvZ te Overveen, verstuurd op 29 X 1943 met vlagstempel.

Postzegelvereniging Geleen vraagt (nogmaals?) de circulaire.

Archief OhvZ: verstuurd van Geleen naar Overveen, 25 1 1944

De belangrijke (en oudste) filatelistenvereniging van Nederland, Postzegelvereniging ‘Breda’ deelt het ledenbesluit mee dat er geen adhesie wordt betuigd aan het Haarlemse intiatief.

Archief OHvZ, briefkaart Breda naar Overveen, 4 februari 1944.

1944 juni, ‘Mededeelingen Nr 3’

Archief OHvZ

1943: uitnodigingskaart voor de ‘bijzondere ledensamenkomst’ van 16 november 1943

Archief OHvZ. Met langebalkpoststempel Overveen-3, 8 XI 1943

1943: uitnodigingskaart voor de ‘gecombineerde algemeene ledenvergadering en veilingsamenkomst’, 18 december 1943

Archief OHvZ; met langebalkpoststempel Overveen-3, 11 december 1943

1944: Uitnodigingskaart voor de ‘bijzondere ledensamenkomst’ op 9 februari 1944

OHvZ Archief, met poststempel Overveen.

1944: Bijzondere ledensamenkomst op zaterdagmiddag 26 augustus 1944.

OHvZ Archief. Poststempel Haarlem 5 VIII 1944, vlagstempel met ‘Frontzorg mis Eereplicht’.

1944: uitnodiging voor de ‘bijzondere ledensamenkomst’ van 16 september 1944

Archief OHvZ. Opnieuw met vlagstempel Haarlem (8 IX 1944): “Frontzorg is Eereplicht”.

1944: Kaartje om mee te delen dat door een verbod op vergadering de ledensamenkomst van september 1944 niet doorgaat.

Archief OHvZ. Opnieuw met vlagstempel Haarlem (14 IX 1944): “Frontzorg is Eereplicht”.

1945 februari: overlijden van secretaris Weyenbergh

Archief OHvZ, overlijdensberichtgeving, gefrankeerd met 1 ½ cent, kortebalkstempel Haarlem 19 II 1945.

En het bericht erover in het jaarverslag 1944-45, gemaakt vlak na de oorlog.

Archief OHvZ

1945: jaarverslag 1944-1945

Archief OHvZ, uit de tekst van het 34e jaarverslag.

1945, juni: uitnodiging voor de eerste bijeenkomst na de bevrijding: Mededelingenblad No 5.

OHvZ Archief. Speciaal interessant: “Onze vereeniging bleef helaas niet van vreemde smetten vrij. De on-Nederlandsche elementen worden uit onzen kring geschrapt, met leede oogen hebben wij ze er in moeten dulden”. Ook wordt de verwachting (en hoop) uitgesproken dat de speculanten ook wel zullen gaan, “nu de prijzen kenteren”.

1945: Eerste bijeenkomst na de bevrijding

Archief OHvZ

1945 oktober: ‘Algemeene Ledenvergadering’ in Café-Restaurant Brinkman aan de ‘Groote Markt’

Archief OHvZ: gefrankeerd met 2 cent, 2x … met vlagstempel Haarlem 18 X 1945: “Nederland Vrij”.

En weer ‘gewone’ bestuursvergaderingen!

5 november 1945: bericht van 1e secretaris Van der Koog aan prominent bestuurslid Engelenberg. Vergaderd wqerd er in ‘Brinkman op de Groote Markt’. Verzameling Ben Mannesse. Gefrankeerd met een met 5 cent overdrukte Kartoepos briefkaartzegel van 3 ½ cent uit Nederlands Indië!

Voor het vervolg zie OHvZ postgeschiedenis, deel b.




versie 15-06-2020