Protocol

Protocol

Protocol hervatting ledenbijeenkomsten en veiling OHvZ, 16 juli 2020.

Download


Nu langzaam het land weer opengaat en het zalencentrum De Schakel, waar OHvZ de ledenbijeenkomsten houdt, ook voorzichtig de deuren weer heeft geopend, lijkt het het bestuur van OHvZ een goed idee om ook onze activiteiten weer op te nemen of uit te breiden. Voorzover mogelijk natuurlijk en met inachtneming van de algemeen geldende beperkingen. Allereerst zijn er de bepalingen waaraan De Schakel zich dient te houden, en aangezien zij degenen zijn die als eerst verantwoordelijken aansprakelijk zijn bij niet naleven van deze beperkingen, zijn hun regels leidend. Er is bijvoorbeeld een aparte in- en uitgang en er wordt duidelijk aangegeven wat de looproutes zijn. Overal geldt, we houden anderhalve meter afstand. Het is helaas niet mogelijk zomaar naar de keuken annex bar te lopen en zich mengen tussen bezoekers van een andere groep moet absoluut vermeden worden. Er staan geen tafeltjes in de zaal, alleen stoelen. Er kan dus geen materiaal ter inzage of ruilen meegenomen worden.

Onze zaal zal heel anders ingericht worden dan gebruikelijk en er kunnen maximaal 28 bezoekers aanwezig zijn. Vandaar dat u verplicht bent om zich vooraf aan te melden indien u de ledenbijeenkomst wenst bij te wonen, bij voorkeur via email. Dat kan tot 18.00 op de dag voorafgaand aan de ledenbijeenkomst. Indien er zich teveel bezoekers aanmelden, dan geldt, toewijzing op volgorde van aanmelding. Degenen die buiten de boot vallen krijgen hierover snel bericht. U wordt dan ook dringend verzocht niet op de bonnefooi te komen, wij kunnen u dan niet toelaten. Zeker bij een vereniging als OHvZ, waar de gemiddelde leeftijd van de leden boven de zeventig ligt, is het van het grootste belang dat we ons aan de geldende richtlijnen houden.

Het moet onder deze voorwaarden ook mogelijk zijn weer een veiling te organiseren, zij het wel in gewijzigde vorm. U zult begrijpen dat het bezichtigen van de kavels niet meer mogelijk is, het is ondoenlijk hierbij anderhalve meter afstand te handhaven. Daarmee wordt vermeden dat het materiaal door vele, opeenvolgende handen gaat. Elke keer kavels ontsmetten is onhaalbaar. Het veilingmateriaal bij OHvZ bestaat voornamelijk uit 2 categoriën, als eerste zegels en series met catalogusnummers en -waarde en als tweede partijtjes, collecties, insteekboeken etc. Voor de eerste categorie geldt dat aanduiding van catalogusnummers en kwaliteits bepaling als postfris, ongebruikt of gebruikt genoeg informatie zou moeten verschaffen. Indien er bepaalde kwaliteitskenmerken zijn die daar bovenop ook van belang zijn zullen die speciaal vermeld worden en we zullen vaker foto’s van deze kavels publiceren zodat u zelf een indruk kunt krijgen van tanding, centrering of afstempeling etc.

De tweede categorie, partijtjes e.d is wat lastiger. Hiervan kunnen moeilijk foto’s geplaatst worden maar we streven er wel naar zoveel mogelijk relevante informatie te verschaffen. Over het algemeen betreft het hier kavels die gemiddeld genomen enkele tientjes opbrengen, dus de koper loopt hier geen erg groot risico. Was het tot nog toe zo dat de meerderheid van deze kavels zonder inzet aangeboden werd, vanaf nu hanteren we een bepaalde inzet om daarmee aan te geven hoe wijzelf denken over de waarde en aantrekkelijkheid van deze kavels. Als de inzet hoger dan € 5,- is, dan zeggen we daarmee dat er naar onze mening beter en interessanter materiaal in zit. Over het algemeen zijn de partijtjes bij OHvZ de opbrengst ruimschoots waard. Maar het is wel risico koper, tenzij het kavel echt wezenlijk iets anders is dan omschreven. Als er staat dat een collectie postfris is en achteraf blijkt dat het merendeel ongebruikt is, dan heeft u natuurlijk ook het recht de koop te laten terugdraaien. Alle reclames dienen binnen één week na de veiling bij de veilingmeester binnen te zijn. Daarna is de veiling afgerekend en kan er niets meer gedaan worden.

Er kan dus geboden worden door de aanwezigen tijdens de veiling, maar vanaf nu ook via de e-mail. Niet-leden zijn uitgesloten van deelname aan de veiling. Biedingen dienen te worden uitgebracht op het emailadres van de veilingmeester onder vermelding van uw naam, mailadres en ledennummer. Deze mogelijkheid tot online meedoen sluit om 18.00 op de dag vóór de veiling. Tijdens de veiling worden de kavels aan de hoogste bieder toegeslagen. Online bieders aan wie kavels worden toegeslagen krijgen hiervan onmiddellijk via de mail bericht. Wij verzoeken iedereen dan z.s.m., liefst via internetbankieren, het aankoopbedrag te voldoen.

Het materiaal dat door aanwezigen gekocht is kan meteen worden meegenomen. Kopers worden op afroep aan de bestuurstafel verwacht waar ze kunnen afrekenen. Het is niet toegestaan zich in een rij bij de bestuurstafel op te stellen. Wij geven de voorkeur aan afrekenen via telebankieren maar indien u geen andere mogelijkheid hebt dan contant betalen kunt u daarover met de veilingmeester of penningmeester een afspraak maken. Het is aan te bevelen dat u zelf iets meeneemt, zoals tassen of vouwkratten, om materiaal in te vervoeren als u vermoedt dat u materiaal van enige omvang gaat kopen

Voorafgaand aan de veiling maken we bekend bij wie en wanneer het gekochte materiaal opgehaald moet worden. We willen proberen te voorkomen dat dit ophalen over meerdere dagen of dagdelen moet worden uitgespreid. Wanneer aan de online koper wordt doorgegeven dat biedingen aan hem zijn toegeslagen krijgt hij ook meteen door wanneer en waar hij verwacht wordt om het materiaal te komen halen. Houdt u zich alstublieft aan deze afspraak, dat vergemakkelijkt de organisatie en voorkomt overbodig gesleep met materiaal.

Het is natuurlijk duidelijk dat dit protocol is opgemaakt volgens de nu geldende maatregelen. Maar niemand weet hoe dit zich in de toekomst zal ontwikkelen. Op dit moment lijkt het dat de verspreiding van het virus redelijk onder controle is, maar het kan zo zijn dat ontwikkelingen op dit gebied nieuwe maatregelen of aanpassingen vergen. Indien dat het geval is zullen wij ons protocol natuurlijk onmiddellijk aanpassen aan de dan geldende regels. Dit communiceren we met de leden via de website. Houdt u deze mededelingen alstublieft goed in de gaten. Overigens geldt deze gang van zaken vanaf heden voor alle beslissingen die op korte termijn genomen moeten worden. Denk bijvoorbeeld aan weersomstandigheden die het gevaarlijk maken om de weg op te gaan en waarvoor een waarschuwing wordt gegeven.

Wat betreft inleveren van materiaal voor de veiling, dat kan alleen maar op afspraak. U wordt verzocht niet op goed geluk bij de heren Metselaar of Mannesse langs te gaan, uw materiaal wordt niet aangenomen. Het is ook onmogelijk veilingkavels bij de heer Metselaar thuis te bekijken.

Het lijkt ons dat, als we ons allemaal aan dit protocol houden, het mogelijk moet zijn dat leden weer bij elkaar kunnen komen. Tijdens de afgelopen periode heeft onze hobby weer eens bewezen bij uitstek geschikt te zijn voor een zinvolle invulling van een gedwongen vrijheidsbeperking. Laten we hopen dat dat spoedig niet meer nodig zal zijn.

En "last but not least", indien u wél beschikt over email, maar u het adres nog niet aan OHvZ hebt doorgegeven, doet u dat dan nu, zodat wij u op de hoogte kunnen houden van alle laatste ontwikkelingen.

Wij hopen dat het volgende verenigingsjaar zeer voorspoedig voor u mag verlopen, in goede gezondheid en met veel postzegel plezier.
versie 16-07-2020