Meer leden

Recent hield onze voorzitter op de ledenbijeenkomst een presentatie m.b.t. de toekomst van OHvZ: De oplossing hoe we een vitale vereniging kunnen blijven is van essentieel belang. Ik heb de indruk dat we op een omslagpunt zitten waarbij de ontwikkelingsrichting een steeds kleiner wordende vereniging is met een afnemende aantrekkelijkheid. Een ontwikkeling die overigens aansluit bij de landelijke trend. Het bestuur denkt dat we als vereniging (veel) meer naar buiten moeten treden om de schaal van onze vereniging en mede daardoor de aantrekkelijkheid voor zover mogelijk op peil te houden. Anders gezegd: we willen meer nieuwe leden! Wij zien uitbreiding van het bestuur met een lid dat de public relations en marketing van onze vereniging in haar of zijn portefeuille heeft als een van de oplossingen. Dit nieuwe bestuurslid levert een belangrijke bijdrage aan het systematisch naar buiten treden. Het bestuur zoekt dan ook een collega bestuurslid die deze taak op zich wil nemen. Wij stellen ons voor dat het nieuwe bestuurslid zich buigt over de externe profilering van Op Hoop van Zegels, de voorlichting en de externe contacten behartigt. Het is een taak die aandacht, tijd en specifieke deskundigheid vraagt. Wij denken aan een vrouw of man die doorgeleerd heeft voor, dan wel ervaring heeft in de PR en marketing en een bestuurlijke benadering heeft. Mocht u belangstelling hebben voor deze functie dan kunt u uw belangstelling bij mij kenbaar maken. Ik zal vervolgens contact met u opnemen. Alle blijken van belangstelling worden als vertrouwelijk beschouwd. A. Bultman, voorzitter